Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-8.6

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.726 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” 

Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.726 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:

Цели на предоставяната помощ по мярката са:

– подсигуряване на средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за продължаване устойчивото управление на горите си;

– укрепване на устойчивото управление на горите за подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, като се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги.

– горските стопани и собственици на гори – физически и юридически лица от общини Берковица и Годеч, сдружения на частни  собственици на горски територии или общини, МСП да развият за дейности по преработка и маркетинг на горски продукти, подобряване на икономическата и екологичната стойност на горите, създаване на горски масиви.

 • Допустими кандидати:

За подпомагане по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” към стратегията на МИГ–Берковица и Годеч могат да кандидатстват:

1. Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

2. Общини, собственици на горски територии;

3. Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;

4. МСП;

5. Горски стопани, доставчици на услуги.

Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии, попадащи в териториалния обхват на МИГБерковица и Годеч;

Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;

 Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори, попадащи в териториалния обхват на МИГ – Берковица и Годеч;

Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха, попадащи в териториалния обхват на МИГ–Берковица и Годеч;

Микро, малки и средни предприятия се подпомагат, при условие че отговарят на изискванията по Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Местни поделения на вероизповеданията се подпомагат, при условие че са регистрирани съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) или са признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

 • Допустими дейности:

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ–Берковица и Годеч, включващи инвестиции, които са насочени към:

1. Преработка и маркетинг на горски продукти;

2. Подобряване на икономическата стойност на горите;

3. Закупуване на земя.

 • Допустими разходи:

Съгласно стратегията за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч, допустими за финансова помощ са материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности, включващи:

Материални инвестиции:

1.  Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

– изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

2.  Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

– отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

– закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта. Разходите са допустими за финансиране, ако са направени и са платени от бенефициентите (получатели на финансова помощ) в периода между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

Нематериални инвестиции:

 1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

Съгласно Указания за прием на проекти, одобрени със заповед № РД 09-828/04.09.2018 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., Общи разходи са, разходите свързани:

а) с консултации;

б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

Консултациите по буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи, и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, и не следва да надхвърлят 5 на сто от общия размер на допустимите инвестиции по проекта (т. 1, 2 и 3 от раздел Материални инвестиции и т. 2, 3 и 4 от раздел Нематериални инвестиции).

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Допълнителни условия:

 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента  позволява подходящото му ефикасно използване;
 • Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно.
 • Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност.
 • Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;
 • Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази мярка.
 • Период на прием:

ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.

ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.

 • Бюджет на приема:

Общия размер на разполагаемия бюджет за периода за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” е 27 500,00 лева (двадесет и седем хиляди и петстотин лева)

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 75 000,00 лева

Финансови параметри за проектите:

Минимален размер на общо допустимите разходи по проект – 10 000 лв.

Максимален размер на общо допустимите разходи по проект – 150 000 лв.

 • Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАТОЧКИ
Проектът да създава устойчива заетост35
Проектът включва инвестиции за закупуване на техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност)35
Местоположение на територията на общината с висока лесистост20
Проектът включва инвестиции за преработка на горски продукти10
Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 35 точки по критериите за оценка.

ВАЖНО: При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на допълнително класиране при последователно прилагане на критерии, описани подробно в Условията за кандидатстване по мярката, Раздел 22 Критерии и методика за оценка на проектните предложения и Контролен лист за оценка на етап ТФО.

 • Лица за контакт:

Цветка Петрелийска – Изп. Директор – 0884 415 261

Петя Димитрова  – Експерт – 0882 517 203

 1. Място за достъп до подробна информация:

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“: www.mig-bg.org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg.

Подробна информация и пълния пакет от документи за кандидатстване са достъпни:

 • в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”, на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет.3, офис 305;

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обявата. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол №155/26.06.2023 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложенияпо мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХ.