Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-6.4

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

 1. Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 20142020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:

Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията да развият неземеделски дейности, които водят до:

 • създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и иновация;
 • осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията в отдалечените населени места;
 • развитие на туризъм и привличане на интерес към територията;
 • осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и  създаване на нови работни места за населението.
 • Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

 • Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
 • Допустими разходи:

Съгласно стратегията за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“, допустими разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Съгласно Указания за прием на проекти, одобрени със заповед № РД 09-828/04.09.2018 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., Общи разходи са, разходите свързани:

а) с консултации;

б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

Консултациите по буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи, и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи включени в т. „а“, „б“ и „г“.

 • Период на прием:

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатитев

ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ – приключен.

ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.

ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.

 • Бюджет на приема:

Общия размер на разполагаемия бюджет за ВТОРИ период за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е 766 602,53 лева (словом: Седемстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин и два лева и 53 стотинки).

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  500,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000,00 лева

Финансови параметри за проектите:

Минимален размер на проект – 10 000 лв.

Максимален размер на проект – 200 000 лв.

Процент на съфинансиране:Финансовата помощ не може да надвишава: 75 на сто от общите допустими разходи по проекта и се предоставя при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Интензитетът на подпомагане по проект за дейности, свързани с развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

 • Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Критерии за оценкаточки
Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в сектора, за който се кандидатства5
Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга или продукт или е за развитие на занаяти20
Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места, в т. ч. мобилни и здравни услуги10
Проектът предлага услуги, насочени към уязвими групи от населението, възрастни хора и/или деца5
Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ5
Проектът включва дейности, които надграждат съществуващ неземеделски бизнес и/или услуги10
Проектът включва инвестиции в производство20
Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява работни места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години: до 15 точки:    – до 7 нови работни места – по 2 точки на работно място;    – над 7 нови работни места – 15 точкидо 15
Проектът е представен и се осъществява от: до 10 точки: – лица, ненавършили 40 години – 7 точки – и/или жени и/или роми – 3 точки /точките по този критерий се натрупват/до 10
Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка. ВАЖНО!!! При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на допълнително класиране при последователно прилагане на критерии, описани подробно в Условията за кандидатстване по мярката, Раздел 22 Критерии и методика за оценка на проектните предложения и Контролен лист за оценка на етап ТФО.
 1. Лица за контакт:

Цветка Петрелийска  – Изпълнителен директор – 0884 415 261;

Петя Димитрова – Експерт – 0882 517 203.

 • Място за достъп до подробна информация:

Пълният пакет документи е публикуван на интернет адреса на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“: www.mig-bg.org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg

Подробна информация и пълния пакет от документи за кандидатстване са достъпни:

 • в офиса на „МИГ-Берковица и Годеч”, на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет.3, офис 305;
 • в изнесено работно място в гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 • Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обява. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 155/26.06.2023 г. за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХ.