Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-4.2

Обява за прием на проектни предложения
по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.