Актуални Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-4.2

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за Водено от общностите местно развитие по процедура №BG06RDNP001-19.729 – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием  с начало 22.01.2024 г. и краен срок  10.03.2024 г.