Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.462 „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“- МЯРКА 19.2-7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Обява 7.5