Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА С ВТОРИ СРОК ЗА ПРИЕМ BG06RDNP001-19.463 „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – МЯРКА 19.2-7.6 „СЪХРАНЕНИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ МЕСТНОТО КУЛТУРНО, ИСТОРИЧЕСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО – НАПРЕД КЪМ НАСЛЕДСТВОТО – НАСЛЕДСТВОТО НИ ОБЕДИНЯВА“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6