АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ” В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС
за длъжността „Секретар на местната комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни” в Дирекция „Специализирана
администрация”, Отдел “Общинска собственост, туризъм и МКБППМН”
определена за заемане по служебно правоотношение


I. Минимални изисквания към кандидатите:
1.Минимална образователна – степен „Бакалавър” (съгласно КДА) с
професионална област в Хуманитарните науки или Право;
2.Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
3.Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 1 година на сходна позиция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностоен;
4.Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.
II. Умения и компетентности:
1.Познаване на действащата законодателна уредба в Република България, имащи отношение към длъжността / ЗБППМН, Закон за закрила на детето, Национална стратегия за превенция на престъпността.
2.Компетентности – комуникативност, работа в екип, ориентация към резултати, дигитална – работа с базови и специализирани софтуерни програми, инициативност и самоконтрол;
3.Допълнителна квалификация и опит в сферата на девиации сред подрастващото поколение са предимство.
III. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
1.Представяне/защита на „План-програма за развитие на МКБППМН” за срок от 3 години;
2.Интервю.
IV. Документи за участие в конкурсната процедура:
1.Заявление до кмета на общината – по образец;
2.Декларация по чл.17, ал.З, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства – по образец;
3.CV-европейски формат;
4.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
5.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
6.Копие от документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител, или декларация, че постъпва за първи път на държавна служба;
7.Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, при наличие на такива.
8.Разработката на „Програма за развитие на МКБППМН за срок от 3 години” – 3
екземпляра, не по-малко от 15 стандартни страници.
V. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите или от пълномощник в Община Берковица, Център за административно обслужване 10 дни от публикуване на обявлението. Документите в едно с „План програма за развитие на МКБППМН” се входират в Общинска администрация Берковица, пл. „Йордан Радичков” ” №4, в рамките на работното време на администрацията 08:30 – 17:00 ч. Документите може да се подават по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер се регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Документи регистрирани след определения срок не се разглеждат. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
VI. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
Информационно табло за обяви на партерния етаж в сградата на Общинската администрация в
гр. Берковица пл. „Йордан Радичков №4 и на електронната страница на Община Берковица е- mail: ob@berkovitsa.com
VII. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира и координира цялостната дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица. Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината. Съвместно с инспекторите от ДПС, ОЗД, социални работници, училищните власти издирва малолетни и непълнолетни извършители или за които съществува опасност да извършат престъпление или противообществени прояви. Проучва специфичните проблеми на уязвимите групи и предприема мерки за тяхната социална защита и развитие. Координира дейността на държавните органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
VIII. Граници на основната заплата, определени за длъжността: за първа степен – от 710.00 лв. до 1700.00 лв. в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи възнаграждението.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на Община Берковица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
"Йордан Радичков" (4) covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (254) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (9) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (4) заповед (7) заповеди на кмета (23) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“

На 12.01.2023 г. бе подписан Договор за съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наСлавомир Тодоров ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. БерковицаЖоржета Тодорова ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. БерковицаТодор Тодоров ул. “Ген.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.