Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ” В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС
за длъжността „Секретар на местната комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни” в Дирекция „Специализирана
администрация”, Отдел “Общинска собственост, туризъм и МКБППМН”
определена за заемане по служебно правоотношение


I. Минимални изисквания към кандидатите:
1.Минимална образователна – степен „Бакалавър” (съгласно КДА) с
професионална област в Хуманитарните науки или Право;
2.Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
3.Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 1 година на сходна позиция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностоен;
4.Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.
II. Умения и компетентности:
1.Познаване на действащата законодателна уредба в Република България, имащи отношение към длъжността / ЗБППМН, Закон за закрила на детето, Национална стратегия за превенция на престъпността.
2.Компетентности – комуникативност, работа в екип, ориентация към резултати, дигитална – работа с базови и специализирани софтуерни програми, инициативност и самоконтрол;
3.Допълнителна квалификация и опит в сферата на девиации сред подрастващото поколение са предимство.
III. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
1.Представяне/защита на „План-програма за развитие на МКБППМН” за срок от 3 години;
2.Интервю.
IV. Документи за участие в конкурсната процедура:
1.Заявление до кмета на общината – по образец;
2.Декларация по чл.17, ал.З, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства – по образец;
3.CV-европейски формат;
4.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
5.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
6.Копие от документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител, или декларация, че постъпва за първи път на държавна служба;
7.Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, при наличие на такива.
8.Разработката на „Програма за развитие на МКБППМН за срок от 3 години” – 3
екземпляра, не по-малко от 15 стандартни страници.
V. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите или от пълномощник в Община Берковица, Център за административно обслужване 10 дни от публикуване на обявлението. Документите в едно с „План програма за развитие на МКБППМН” се входират в Общинска администрация Берковица, пл. „Йордан Радичков” ” №4, в рамките на работното време на администрацията 08:30 – 17:00 ч. Документите може да се подават по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер се регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Документи регистрирани след определения срок не се разглеждат. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
VI. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
Информационно табло за обяви на партерния етаж в сградата на Общинската администрация в
гр. Берковица пл. „Йордан Радичков №4 и на електронната страница на Община Берковица е- mail: ob@berkovitsa.com
VII. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира и координира цялостната дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица. Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината. Съвместно с инспекторите от ДПС, ОЗД, социални работници, училищните власти издирва малолетни и непълнолетни извършители или за които съществува опасност да извършат престъпление или противообществени прояви. Проучва специфичните проблеми на уязвимите групи и предприема мерки за тяхната социална защита и развитие. Координира дейността на държавните органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
VIII. Граници на основната заплата, определени за длъжността: за първа степен – от 710.00 лв. до 1700.00 лв. в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи възнаграждението.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на Община Берковица