Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Лого Община Берковица

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Община Берковица в качеството си на бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0083-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган и Община Берковица, считано от 29.05.2023 г. стартира приема на документи за следните длъжности:


„Сътрудник социални дейности“ – 2 лица

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Минимална степен за завършено образование – средно;
 • Професионален опит – не се изиска, наличието на професионален опит ще се счита за предимство;
 • Да са пълнолетни лица;
 • Да са български граждани;
 • Да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;
 • Да не са поставени под запрещение;
 • Да са физически и психически пригодни за изпълнение на длъжността, удостоверено със съответните документи, издадени от компетентни за целта органи;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.
 • Да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие.
 • Да не им е налагано дисциплинарно наказание „ уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2 ,т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.о

II. Допълнителни изисквания:

 • Да познава Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Наредба за качеството на социалните услуги, Закона за хората с увреждания и правилника за прилагане на закона за хората с увреждания;
 • Работа в екип;
 • Комуникативна компетентност;
 • Да има моралната и психологическа нагласа да работи с лица с увреждания;
 • Да има организационни умения и способност да борави с голям обем документи;
 • Гъвкавост и инициативност, умения за работа в динамична среда;
 • Компютърна грамотност – владеене MS Office, Internet;
 • Технически умения за работа с офис – техника и приложения за онлайн комуникация;
 • Лична мотивация и способност за надграждане на знанията и уменията си, инициативност и адаптивност при въвеждане на нови добри практики.

III. Характер на работата:
Ролята и отговорностите, които ще изпълняват ще са пряко свързани с изпълнението на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП:

 • Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги;
 • Насочване за ползване на социални услуги в Община Берковица;
 • Прием на заявления-декларации за включване в механизма „Лична помощ“;
 • Проверка за съответствие с нормативните изисквания, изготвяне и сключване на споразумения между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ за предоставяне и ползване на „Лична помощ“;
 • Упражняване на контрол при предоставяне на механизма „Лична помощ“ и други.
  Назначените служители ще бъдат включени в обученията и дейностите, изпълнявани по Проекта.

IV. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (Приложение 1);
 2. Автобиография / CV (Приложение 2);
 3. Копие от документи за придобита образователна степен (диплома за завършено образование);
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (Приложение 3);
 6. Документ за самоличност (копие).
 7. Карта за предварителен медицински преглед (медицинско свидетелсто за работа);
 8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие);
 9. Други документи за квалификация (сертификати, дипломи и други);
 10. При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване;
 11. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи;
 12. Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

V. Място, срок и начин за подаване на документите:
Документи на кандидатите се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Община Берковица (Центъра за административно обслужване – партер), пл. „Йордан Радичков” № 4 в срок от 10 работни дни от публикуване на обявата.
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени в Център за административно обслужване или да бъдат изтеглени от официалния сайт на Община Берковица www.berkovitsa.bg.
Документите се подават лично или чрез пълномощник. Документи, изпратени по пощата не се приемат.
Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 09.06.2023 г.

VI. Начин на провеждане на подбора:

 1. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите се осъществява на два етапа:
  1.1. Допускане по документи;
  1.2. Оценка на кандидатите чрез провеждане на събеседване.
 2. Комисията, сформирана със заповед на Кмета на Община Берковица, прави техническа проверка на получените документи за кандидатстване.
 3. Въз основа на информацията от предоставените документи от кандидатите, комисията определя тези от тях, които отговарят на предварително поставените изисквания.
 4. В срок до 5 работни дни от крайния срок на обявата, недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват чрез официалната интернет страница на Община Берковица www.berkovitsa.bg и информационното табло на Общинска администрация – Берковица, където се публикува списък на недопуснатите кандидати до събеседване.
 5. Допуснатите до втория етап на конкурса кандидати се уведомяват, в срок до 5 работни дни от крайния срок на обявата, чрез официалната интернет страница на Община Берковица www.berkovitsa.bg и информационното табло на Общинска администрация – Берковица, където се публикува списък на допуснатите кандидати и се обявява час и дата на събеседването.
 6. Събеседването се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
 7. Конкурсната комисия, преди започването на събеседването, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
 8. Одобрените кандидати се уведомяват в срок до 5 работни от провеждане на събеседването чрез официалната интернет страница на Община Берковица www.berkovitsa.bg и информационното табло на Общинска администрация – Берковица.
 9. Броят на сключените трудови договори с одобрените кандидати е съобразно броя на обявените длъжности.

За информация: тел. 0953 89119

Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0083-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган и Община Берковица.