Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН

Община Берковица

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закон за общинската собственост и чл. 45, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 832 от Протокол № 39/29.10.2021 г. на Общински съвет – Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински терен, за монтиране на зарядна колонка за електрически превозни средства /зарядно устройство (колонка) за автомобили с електрически двигатели/ по реда на чл.56 от ЗУТ – част от имот с площ 1 /един/ кв.м., находящ се в: Поземлен имот с идентификатор 03928.512.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Берковица, одобрени със Заповед РД – 18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ от 2564 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: „Обществен селищен парк, градина“; номер по предходен план: квартал: 85, парцел: IV, съгласно АПОС № 527/11.01.2012г., за срок от 10 (десет) години, при месечна наемна цена в размер на 25,83 лева без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС. Съгласно: одобрена Схема от главния архитект на община Берковица, приета с Протокол № VIII-15/14.10.2021 г на ОЕСУТ, съгласно чл.56 от ЗУТ и чл.12, ал.1 от Наредбата по чл.56, ал.2 от ЗУТ на Община Берковица.
 2. Публичният търг ще се проведе на 25.11.2021 г. от 11:00 часа в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
 3. Условия за участие: В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем: 154,98 лева (сто петдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки) без ДДС.
 5. Условия за плащане на цената на депозита: Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,
  BIC код на банката: UNCRBGSF
  IBAN: BG13UNCR70003301006351
  или в брой в стая 110 (Каса), сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
 6. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 87,42 лв. (осемдесет и седем лева и четиридесет и две стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17:00 ч. на 24.11.2021 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер всеки работен ден до 17:00 ч. на 24.11.2021 г..
 8. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на website: https://berkovitsa.bg/.
 9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 02.12.2021 г. при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 01.12.2021 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

СПАСКА ГЕОРГИЕВА /П/
Зам. – кмет на Община Берковица
Заповед № РД-15-589/27.11.2019 г.