Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-611/05.09.2023 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на:
  1.1 Обект 1: част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 03928.512.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, с площ от 5 кв.м. за поставяне на временен обект – павилион за вестници, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за срок от 10 години, при първоначална месечна наемна цена от 40,00 лв. (четиридесет лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.2 Обект 2: част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 03928.512.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, с площ от 12 кв.м. за поставяне на временен обект – гише за пици, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за срок от 10 години, при първоначална месечна наемна цена от 96,00 лв. /деветдесет и шест лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 21.09.2023 г. в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
  • За обект 1.1 от 09:00 часа;
  • За обект 1.2 от 09:15 часа;
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем е:
  • за обект 1 – 240,00 лева (двеста и четиридесет лева) без ДДС.
  • за обект 2 – 576,00 лева (петстотин седемдесет и шест лева) без ДДС.
 5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,
  BIC код на банката: UNCRBGSF
  IBAN: BG13UNCR70003301006351
  или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
 6. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 45,18 лв. (четиридесет и пет лева и осемнадесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица (ЦАО) всеки работен ден до 17:00 часа на 20.09.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административни услуги (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 20.09.2023 г.
 8. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://berkovitsa.bg/.
 9. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 28.09..2023 г. при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 27.09.2023 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.