Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2  от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-650/18.09.2023 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

  1. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обект част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 03928.510.225 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, с площ от 181,5 кв.м за поставяне на  временен обект – преместваем търговски обект, по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 10 години, при първоначална месечна  наемна цена от 318,00 лв. (триста и осемнадесет  лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 28.09.2023 г. от 10:30 часа, Заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Берковица, ет. 1, със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.

4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем е в размер на 1908,00 лева (хиляда деветстотин и осем  лева) без ДДС.

5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД – Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110 – каса, сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

6. Утвърждаване на тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 88,54 лв. (осемдесет и осем лева и петдесет и четири стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица (ЦАО) всеки работен ден до 17:00 часа на 27.09.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на  27.09.2023 г.

8. Информация за обект на търга. Да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://berkovitsa.bg/.

9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 05.10.2023 г. при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 04.10.2023 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.