Актуални Новини, Новини, Община Берковица, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-198/11.04.2022 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА


1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
1.1.Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 30301.300.320.2.6 – частна общинска собственост, с площ от 48 кв.м., находяща се на първи етаж в сграда с идентификатор 30301.300.320.2, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 30301.300.320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, за търговия с промишлени стоки, за срок от 10 години, при първоначална месечна наемна цена от 96,00 лв. /деветдесет и шест лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
2.Публичният търг ще се проведе на 15.07.2022 г. от 10:00 часа, в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
3.Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
4.Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем за обекта – 576,00 лева (петстотин седемдесет и шест лева) без ДДС.
5.Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,
BIC код на банката: UNCRBGSF
IBAN: BG13UNCR70003301006351
или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” №4.
6.Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 88,66 лв. (осемдесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица (ЦАО) всеки работен ден до 17:00 часа на 14.07.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
7.Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Център за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 14.07.2022 г.
8.Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://berkovitsa.bg/.
9.При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 22.07.2022 г. при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 21.07.2022 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица