Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 1034 и № 1035 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-399/10.06.2022 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА


1.Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства (МПС) – общинска собственост, представляващи:
Автобус, марка-модел „OTOYOL М50.14 SCHOOL BUS“, рег. № М36-07ВС, Дата на първа регистрация: 24.11.2006 г., № шаси NMS085A000TU28065, Брой оси: две, Двигател № 8040455240218099, места: 30+1, Гориво: дизел, Свидетелство за регистрация № 005315015/12.09.2012 г., с начална продажна цена в размер на 6100,00 лв. (шест хиляди и сто лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
Специален автомобил ИФА В 50Л, рег. № М 1485 АН
Рег. номер М 1485 АН
Марка ИФА
Модел В 50Л
Дата на първа регистрация 1990 г.
№ шаси 0620087104
Брой оси 2
Двигател (ДВГ) 27992389013461
Места 1+1 – Специален цистерна
Гориво Дизел
Видимо техническо състояние Лошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани. Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.
Начална продажна цена в размер на 1980,00 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

Специален автомобил Мерцедес 2531, рег. № М 1359 АР
Рег. номер М 1359 АР
Марка Мерцедес
Модел 2531
Дата на първа регистрация 1996 г.
№ шаси WDB65345415933249
Брой оси 3
Двигател (ДВГ) 10197210692190
Места 2+1 – Специален – Сметосъбирач
Гориво Дизел
Видимо техническо състояние Лошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани. Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.
Начална продажна цена в размер на 5400,00 лв. (пет хиляди и четиристотин лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

Специален автомобил Мерцедес 1717, рег. № М 4707 АМ

Рег. номер М 4707 АМ
Марка Мерцедес
Модел 1717
Дата на първа регистрация 1992 г.
№ шаси WDB65201315944273
Брой оси 2
Двигател (ДВГ) 35694010260938
Места 2+1 – Специален – Сметосъбирач
Гориво Дизел
Видимо техническо състояние Лошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани. Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.
Начална продажна цена в размер на 6480,00 лв. (шест хиляди четиристотин и осемдесет лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

Специален автомобил Мерцедес 809, рег. № М 9158 АР

Рег. номер М 9158 АР
Марка Мерцедес
Модел 809
Дата на първа регистрация 1992 г.
№ шаси WDB6700421Р212669
Брой оси Две
Двигател (ДВГ) 97984
Места 6+1 – Товарен автомобил – самосвал
Гориво Дизел
Видимо техническо състояние Лошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани. Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.
Начална продажна цена в размер на 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2.Публичният търг ще се проведе на 21.06.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:
 За позиция 1.1. от 09:00 ч.
 За позиция 1.2. от 09:15 ч.
 За позиция 1.3. от 09:30 ч.
 За позиция 1.4. от 09:45 ч.
 За позиция 1.5. от 10:00 ч.
3.Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
4.Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена, определен с Решение № 1034 и Решение № 1035 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица, както следва:
 За позиция 1.1. – 610,00 лв. без ДДС.
 За позиция 1.2. – 198,00 лв. без ДДС.
 За позиция 1.3. – 540,00 лв. без ДДС.
 За позиция 1.4. – 648,00 лв. без ДДС.
 За позиция 1.5. – 180,00 лв. без ДДС.
5.Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД – Филиал Берковица,
BIC код на банката: UNCRBGSF
IBAN: BG13UNCR70003301006351
или в брой в стая 110 – каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
6.Началната тръжна цена е определена с Решение № 1034 за Автобус, марка-модел „OTOYOL М50.14 SCHOOL BUS“, рег. № М36-07ВС-6100,00 лв., Решение № 1035 за
Специален автомобил ИФА В 50Л, рег. № М 1485 АН-1980,00 лв.; Специален автомобил Мерцедес 2531, рег. № М 1359 АР – 5400,00 лв.; Специален автомобил Мерцедес 1717, рег. № М 4707 АМ – 6480,00 лв.; . Специален автомобил Мерцедес 809, рег. № М 9158 АР – 1800,00 лв. от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица.
7.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет.1, стая 102, след заплащане на съответната такса в размер на 115.80 лв. (сто и петнадесет лева и осемдесет стотинки) с ДДС за всяка позиция отделно в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 20.06.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимата вещ (МПС) и се запознаят с вида, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
8.Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 20.06.2022 г..
9.Информация за МПС – обекти на търга е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://www.berkovitsa.bg/.
10.При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 28.06.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 27.06.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на община Берковица