АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решени № 1073 от Протокол № 51/26.06.2022 г. на ОбС, Решени № 1074 от Протокол № 51/26.06.2022 г. на ОбС, Решени № 1075 от Протокол № 51/26.06.2022 г. на ОбС и Решени № 1076 от Протокол № 51/26.06.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед РД-15-……/………..2022 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1.Откривам процедура за  провеждане на  търг с явно наддаване за продажба на  имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 07510.301.130130  по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.11.2016 г.,Адресна поземления имот: с. Бързия,Площ: 70 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, съседи: 07510.301.343, 07510.301.380, 07510.301.129, ведно с построената в него сграда: Сграда с идентификатор 07510.301.130.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 16.11.2016 г., адрес на сградата: с. Бързия, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 07510.301.130, Застроена площ: 40 кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 9530,00 лева (девет хиляди петстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2.Урегулиран поземлен имот ХХIV, кв. 22, с площ около 429 кв.м. по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № РД-15-875/27.04.1963 г., Регулация променена със Заповед № РД-15-543/06.11.2017 г., при съседи: изток-УПИ ХII237 и УПИ ХIII, запад-улица, север-УПИ ХХIII237, юг-УПИ ХХV, в размер на 2300,00 лв. (две хиляди и триста лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 05654.500.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Боровци, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-564/25.10.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Боровци, Площ: 3459 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, в размер на 12800,00 лв. (дванадесет хиляди и осемстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4.Поземлен имот с идентификатор 30301.301.854  по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-563/25.10.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма данни за изменение,Адресна поземления имот: с. Замфирово, ул. Замфир Попов,  Площ: 1584 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, Предишен идентификатор: 30301.301.100; 30301.301.99, Номер по предходен план: 440, квартал: 28, парцел: IІІ, съседи: 30301.301.649, 30301.301.733, 30301.301.816, 30301.301.855, ведно с построената в него сграда: Сграда с идентификатор 30301.301.854.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-563/25.10.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Замфирово, ул. “Замфир Попов“, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 30301.301.854, Застроена площ: 62 кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Сграда за търговия, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 28100,00 лева (двадесет и осем хиляди и сто лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2.Публичният търг ще се проведе на 15.07.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

За обект 1.1 от 09:00 часа;

За обект 1.2 от 09:15 часа;

За обект 1.3 от 09:30 часа;

За обект 1.4 от 09:45 часа;

3.Условия за участие: В търга могат да участват физически или юридически лица.

4.Началната тръжна цена  е определена с Решение 1073 за ПИ 07510.301.130 – 9530,00 лв., Решение 1074 за УПИ ХХIV, кв. 22 – за 2300,00 лв.,  с Решение 1075 за ПИ 05654.500.771 – за 12 800,00 лв., с Решение 1076 за ПИ 30301.301.854 – 28 100,00 лв. от Протокол 51/06.06.2022г. на Общински съвет – Берковица.

5.Размерът на  депозита  за участие  в   търга  е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл.46, ал.4, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане  с общински имущество, както следва:

За обект 1.1 – 953,00 лв. без ДДС;

За обект 1.2 – 230,00 лв. без ДДС;

За обект 1.3 – 1280,00 лв. без ДДС

За обект 1.4 – 2810,00 лв.  без ДДС;

6.Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF, IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7.Утвърждавам тръжни книжа за  всеки от изброените имоти и проекто – договор.Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за  всеки номер имот–обект  на търга тръжни книжа в размер на 136,50 лв. (сто тридесет и шест лева и петдесет  стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 14.07.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

8.Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 14.07.2022 г.

9.Информация за имотите – обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица  и на web site: http://berkovitsa.bg/.

10.При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 22.07.2022 г.  при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 21.07.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

С цел укрепване на взаимоотношенията между Великотърновския университет, като академична институция и община Берковица, като представител на местната власт се

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2357 (13) от 23.11.2023г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 8 ДЕКЕМВРИ 2023 г.

С  П  И  С  Ъ  К                                       НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Община Берковица изказва благодарност на доброволците, които със собствени сили, средства и техника се бориха с обилния снеговалеж и осигуриха

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (646) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (28) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (33) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Берковица по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: НАДЯ ЦВЕТКОВА с адрес: ГР. БЕРКОВИЦА, не е потърсила обявление

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.