Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решени № 1073 от Протокол № 51/26.06.2022 г. на ОбС, Решени № 1074 от Протокол № 51/26.06.2022 г. на ОбС, Решени № 1075 от Протокол № 51/26.06.2022 г. на ОбС и Решени № 1076 от Протокол № 51/26.06.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед РД-15-……/………..2022 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1.Откривам процедура за  провеждане на  търг с явно наддаване за продажба на  имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 07510.301.130130  по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.11.2016 г.,Адресна поземления имот: с. Бързия,Площ: 70 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, съседи: 07510.301.343, 07510.301.380, 07510.301.129, ведно с построената в него сграда: Сграда с идентификатор 07510.301.130.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 16.11.2016 г., адрес на сградата: с. Бързия, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 07510.301.130, Застроена площ: 40 кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 9530,00 лева (девет хиляди петстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2.Урегулиран поземлен имот ХХIV, кв. 22, с площ около 429 кв.м. по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № РД-15-875/27.04.1963 г., Регулация променена със Заповед № РД-15-543/06.11.2017 г., при съседи: изток-УПИ ХII237 и УПИ ХIII, запад-улица, север-УПИ ХХIII237, юг-УПИ ХХV, в размер на 2300,00 лв. (две хиляди и триста лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 05654.500.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Боровци, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-564/25.10.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Боровци, Площ: 3459 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, в размер на 12800,00 лв. (дванадесет хиляди и осемстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4.Поземлен имот с идентификатор 30301.301.854  по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-563/25.10.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма данни за изменение,Адресна поземления имот: с. Замфирово, ул. Замфир Попов,  Площ: 1584 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, Предишен идентификатор: 30301.301.100; 30301.301.99, Номер по предходен план: 440, квартал: 28, парцел: IІІ, съседи: 30301.301.649, 30301.301.733, 30301.301.816, 30301.301.855, ведно с построената в него сграда: Сграда с идентификатор 30301.301.854.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-563/25.10.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Замфирово, ул. “Замфир Попов“, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 30301.301.854, Застроена площ: 62 кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Сграда за търговия, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 28100,00 лева (двадесет и осем хиляди и сто лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2.Публичният търг ще се проведе на 15.07.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

За обект 1.1 от 09:00 часа;

За обект 1.2 от 09:15 часа;

За обект 1.3 от 09:30 часа;

За обект 1.4 от 09:45 часа;

3.Условия за участие: В търга могат да участват физически или юридически лица.

4.Началната тръжна цена  е определена с Решение 1073 за ПИ 07510.301.130 – 9530,00 лв., Решение 1074 за УПИ ХХIV, кв. 22 – за 2300,00 лв.,  с Решение 1075 за ПИ 05654.500.771 – за 12 800,00 лв., с Решение 1076 за ПИ 30301.301.854 – 28 100,00 лв. от Протокол 51/06.06.2022г. на Общински съвет – Берковица.

5.Размерът на  депозита  за участие  в   търга  е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл.46, ал.4, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане  с общински имущество, както следва:

За обект 1.1 – 953,00 лв. без ДДС;

За обект 1.2 – 230,00 лв. без ДДС;

За обект 1.3 – 1280,00 лв. без ДДС

За обект 1.4 – 2810,00 лв.  без ДДС;

6.Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF, IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7.Утвърждавам тръжни книжа за  всеки от изброените имоти и проекто – договор.Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за  всеки номер имот–обект  на търга тръжни книжа в размер на 136,50 лв. (сто тридесет и шест лева и петдесет  стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 14.07.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

8.Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 14.07.2022 г.

9.Информация за имотите – обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица  и на web site: https://berkovitsa.bg/.

10.При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 22.07.2022 г.  при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 21.07.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица