Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1-4, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1035 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Решения № 1174, 1175 от Протокол № 57/27.09.2022 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-732/06.10.2022 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства (МПС) – общинска собственост, представляващи:

1. Автобус, марка-модел „OTOYOL М50.14 SCHOOL BUS, рег. № М36-07ВС, Дата на първа регистрация: 24.11.2006 г., № шаси NMS085A000TU28065, Брой оси: две, Двигател № 8040455240218099, места: 30+1, Гориво: дизел, Свидетелство за регистрация № 005315015/12.09.2012 г., с начална продажна цена в размер на 4880,00 лв. (четири хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.     

2. Специален  автомобил  ИФА В 50Л, рег. № М 1485 АН

Рег. номерМ 1485 АН
МаркаИФА
МоделВ 50Л
Дата на първа регистрация1990 г.
№ шаси0620087104
Брой оси2
Двигател (ДВГ)27992389013461
Места1+1 – Специален цистерна
ГоривоДизел
Видимо техническо състояниеЛошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани.  Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.  

Начална продажна цена в размер на 1980,00 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС. 

3. Специален  автомобил  Мерцедес 2531, рег. № М 1359 АР 

Рег. номерМ 1359 АР 
МаркаМерцедес
Модел2531
Дата на първа регистрация1996 г.
№ шасиWDB65345415933249
Брой оси3
Двигател (ДВГ)10197210692190
Места2+1 – Специален – Сметосъбирач
ГоривоДизел
Видимо техническо състояниеЛошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани.  Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.

Начална продажна цена в размер на 5400,00 лв. (пет хиляди и четиристотин лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.      

4. Специален  автомобил  Мерцедес 1717, рег. № М 4707 АМ  

Рег. номерМ 4707 АМ  
МаркаМерцедес
Модел1717
Дата на първа регистрация1992 г.
№ шасиWDB65201315944273
Брой оси2
Двигател (ДВГ)35694010260938
Места2+1 – Специален – Сметосъбирач
ГоривоДизел
Видимо техническо състояниеЛошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани.  Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.  

Начална продажна цена в размер на 5184,00 лв. (пет хиляди сто осемдесет и четири лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.   

5.  Специален  автомобил  Мерцедес 809, рег. № М 9158 АР 

Рег. номерМ 9158 АР 
МаркаМерцедес
Модел809
Дата на първа регистрация1992 г.
№ шасиWDB6700421Р212669
Брой осиДве
Двигател (ДВГ)97984
Места6+1 – Товарен автомобил – самосвал
ГоривоДизел
Видимо техническо състояниеЛошо техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани.  Гуми негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.  

Начална продажна цена в размер на 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.             

2. Публичният търг ще се проведе на 14.10.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

  • За позиция 1.1. от 13:00 ч.
  • За позиция 1.2. от 13:15 ч.
  • За позиция 1.3. от 13:30 ч.
  • За позиция 1.4. от 13:45 ч.
  • За позиция 1.5. от 14:00 ч.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена, определен с Решение № 1035 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Решения № 1174, 1175 от Протокол № 57/27.09.2022 г. на Общински съвет-Берковица, както следва:

  • За позиция 1.1. –  488,00 лв. без ДДС.
  • За позиция 1.2. –  198,00 лв. без ДДС. 
  • За позиция 1.3. –  540,00 лв. без ДДС. 
  • За позиция 1.4. –  518,40 лв. без ДДС. 
  • За позиция 1.5. –  180,00 лв. без ДДС. 

5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110 – каса, сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4

6. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1174/27.09.2022 г за Автобус, марка-модел „OTOYOL М50.14 SCHOOL BUS“, рег. № М36-07ВС- 4880,00 лв., Решение № 1035/27.05.2022 г. на ОбС за Специален  автомобил  ИФА В 50Л, рег. № М 1485 АН -1980,00 лв.; Специален  автомобил  Мерцедес 2531, рег. № М 1359 АР – 5400,00 лв.; Решение № 1175/27.09.2022 г. на ОбС за Специален  автомобил  Мерцедес 1717, рег. № М 4707 АМ  – 5184,00 лв.; Решение № 1035/27.05.2022 г.  на ОбС за Специален  автомобил  Мерцедес 809, рег. № М 9158 АР – 1800,00 лв. 

7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет.1, стая 102, след заплащане на съответната такса в размер на  132,30 лв. (сто тридесет и два лева и тридесет стотинки) с ДДС за всяка позиция отделно в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 13.10.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимата вещ (МПС) и се запознаят с вида, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Център за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 13.10.2022 г.

9. Информация за МПС – обекти на търга е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  21.10.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 20.10.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица