АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1172,1173 от Протокол № 557/27.09.2022 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-731/06.10.2022 г. на кмета на Община Берковица


ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 03928.201.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.11.2018 г., Адрес на поземления имот: град Берковица, местност Раковица, Площ: 938 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 5, с начална тръжна цена в размер на 3290,00 лева (три хиляди двеста и деветдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.2.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.04.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Криви рог“ № 1, площ 1080 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XXIX, с начална тръжна цена в размер на 13070,00 лв. (тринадесет хиляди и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 34, площ 470 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XIV, с начална тръжна цена в размер на 5690,00 лв. (пет хиляди шестстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.338 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“ № 26, площ 410 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2776, квартал: 6, парцел: V, с начална тръжна цена в размер на 4960,00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“ № 27, площ 409 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.515.194, Номер по предходен план: 2666, квартал: 14, парцел: XXVII, с начална тръжна цена в размер на 4950,00 лв. (четири хиляди деветстотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“ № 27Б, площ 262 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.515.194, Номер по предходен план: 2666, квартал: 14, парцел: XXVI, с начална тръжна цена в размер на 3170,00 лв. (три хиляди сто и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7.Сграда с идентификатор 39044.225.290.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Котеновци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-1826/07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: с. Котеновци, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39044.225.290, Застроена площ: 89 кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Селскостопанска сграда, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 4960,00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.8.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.11.2013 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“ № 24, площ 704 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2777, квартал: 6, парцел: IV, с начална тръжна цена в размер на 8520,00 лв. (осем хиляди петстотин и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.9.Урегулиран поземлен имот І, кв. 18, с площ около 1800 кв.м., ведно с построената в него сграда, представляваща масивна двуетажна сграда със застроена площ от 153 кв.м.  –  Здравен дом, построена през 1967 г. по плана на с. Гаганица, община Берковица, одобрен със Заповед № 151/14.01.1957 г., при съседи: изток- парцел II, пл. № 564,565,566, запад- улица, север – улица, юг – улица, с начална тръжна цена в размер на 43180,00 лв. (четиридесет и три хиляди сто и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2.Публичният търг ще се проведе на 14.10.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа;
 • За обект 1.9. от 11:00 часа.

3.Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4.Началната тръжна цена е определена с Решение № 1163 за ПИ 03928.201.18-3290,00 лв., Решение № 1164 за ПИ 03928.515.217-13070.00 лв.,  Решение № 1165 за ПИ 03928.515.230-5690,00 лв., Решение № 1166 за ПИ 03928.515.338-4960,00 лв., Решение № 1167 за ПИ 03928.515.491-4950,00 лв., Решение № 1168 за ПИ 03928.515.493-3170,00 лв.,  Решение № 1169 за Сграда 39044.225.290.4-4960,00 лв., Решение № 1172 за ПИ 03928.515.337-8520,00 лв., Решение № 1173 за УПИ I, кв. 18, с. Гаганица-43180,00 лв., от Протокол № 57/27.09.2022 г. на ОбС- Берковица.

5.Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 329,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 1307,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 569,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 496,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 495,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 317,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 496,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.8. – 852,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.9. – 4318,00 лв. без ДДС.

6.Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 88,30 лв. (осемдесет и осем лева и тридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17.00 часа на 13.10.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8.Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 13.10.2022 г.

9.Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10.При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  21.10.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 20.10.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 8 ДЕКЕМВРИ 2023 г.

С  П  И  С  Ъ  К                                       НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

“ПОЗДРАВЬ ОТЬ БЕРКОВИЦА”

Уважаеми съграждани и гости на община Берковица,Заповядайте на официалното откриване на изложбата “ПОЗДРАВЬ ОТЬ БЕРКОВИЦА”, посветена на 146 г. от

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (646) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (28) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (33) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Берковица по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: НАДЯ ЦВЕТКОВА с адрес: ГР. БЕРКОВИЦА, не е потърсила обявление

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.