АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1172,1173 от Протокол № 557/27.09.2022 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-731/06.10.2022 г. на кмета на Община Берковица


ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 03928.201.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.11.2018 г., Адрес на поземления имот: град Берковица, местност Раковица, Площ: 938 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 5, с начална тръжна цена в размер на 3290,00 лева (три хиляди двеста и деветдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.2.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.04.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Криви рог“ № 1, площ 1080 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XXIX, с начална тръжна цена в размер на 13070,00 лв. (тринадесет хиляди и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 34, площ 470 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XIV, с начална тръжна цена в размер на 5690,00 лв. (пет хиляди шестстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.338 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“ № 26, площ 410 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2776, квартал: 6, парцел: V, с начална тръжна цена в размер на 4960,00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“ № 27, площ 409 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.515.194, Номер по предходен план: 2666, квартал: 14, парцел: XXVII, с начална тръжна цена в размер на 4950,00 лв. (четири хиляди деветстотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“ № 27Б, площ 262 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.515.194, Номер по предходен план: 2666, квартал: 14, парцел: XXVI, с начална тръжна цена в размер на 3170,00 лв. (три хиляди сто и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7.Сграда с идентификатор 39044.225.290.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Котеновци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-1826/07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: с. Котеновци, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39044.225.290, Застроена площ: 89 кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Селскостопанска сграда, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 4960,00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.8.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.11.2013 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“ № 24, площ 704 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2777, квартал: 6, парцел: IV, с начална тръжна цена в размер на 8520,00 лв. (осем хиляди петстотин и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.9.Урегулиран поземлен имот І, кв. 18, с площ около 1800 кв.м., ведно с построената в него сграда, представляваща масивна двуетажна сграда със застроена площ от 153 кв.м.  –  Здравен дом, построена през 1967 г. по плана на с. Гаганица, община Берковица, одобрен със Заповед № 151/14.01.1957 г., при съседи: изток- парцел II, пл. № 564,565,566, запад- улица, север – улица, юг – улица, с начална тръжна цена в размер на 43180,00 лв. (четиридесет и три хиляди сто и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2.Публичният търг ще се проведе на 14.10.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа;
 • За обект 1.9. от 11:00 часа.

3.Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4.Началната тръжна цена е определена с Решение № 1163 за ПИ 03928.201.18-3290,00 лв., Решение № 1164 за ПИ 03928.515.217-13070.00 лв.,  Решение № 1165 за ПИ 03928.515.230-5690,00 лв., Решение № 1166 за ПИ 03928.515.338-4960,00 лв., Решение № 1167 за ПИ 03928.515.491-4950,00 лв., Решение № 1168 за ПИ 03928.515.493-3170,00 лв.,  Решение № 1169 за Сграда 39044.225.290.4-4960,00 лв., Решение № 1172 за ПИ 03928.515.337-8520,00 лв., Решение № 1173 за УПИ I, кв. 18, с. Гаганица-43180,00 лв., от Протокол № 57/27.09.2022 г. на ОбС- Берковица.

5.Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 329,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 1307,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 569,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 496,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 495,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 317,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 496,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.8. – 852,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.9. – 4318,00 лв. без ДДС.

6.Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 88,30 лв. (осемдесет и осем лева и тридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17.00 часа на 13.10.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8.Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 13.10.2022 г.

9.Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10.При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  21.10.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 20.10.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

кмет берковица
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПО ПОВОД НИКУЛДЕН

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ИМЕНИЦИ,БАНКЕРИ, МОРЯЦИ, ТЪРГОВЦИ, Днес отбелязваме един от най-големите християнски празници – Денят на Св. Николай Мирликийски Чудотворец, покровител

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-166 (4) от 05.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.