Обяви

ОБЯВА за продажба на два броя овчарника (от ЛТ ламарина)

111На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1, 2, 3, 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №563 от Протокол № 24/19.05.2013 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-380/07.06.2013 г. на Кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ