Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1631, 1634, 1635, 1636 от Протокол  № 79/30.05.2019 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-287/17.06.2019 г. на кмета на община Берковица

 

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.25 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 302 кв.м. (триста и два квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: няма,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Крайречна № 37, с начална тръжна цена в размер на 2020,00 лв. (две хиляди и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2.  Поземлен имот с идентификатор 07510.301.154 (нула седем пет едно нула точка три нула едно точка едно пет четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 545 кв.м. (петстотин четиридесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:  Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: част от 782, квартал: 57,  адрес на поземления имот: село Бързия, с начална тръжна цена в размер на 2560,00 лв. (две хиляди петстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.222.464 (нула три девет две осем точка две две две точка четири шест четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-12-301/21.10.2013 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 548 кв.м. (петстотин четиридесет и осем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята при неполивни условия: 8, Номер по предходен план: 03928.222.464, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Памук баир, с начална тръжна цена в размер на 947,00 лева (деветстотин четиридесет и седем лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.4.  Поземлен имот с идентификатор 03928.209.219 (нула три девет две осем точка две нула девет точка две едно девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-2584-01.04.2016 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 272 кв.м. (двеста седемдесет и два квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 9, Номер по предходен план: 03928.209.219, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Сарановец, с начална тръжна цена в размер на 514,00 лева (петстотин и четиринадесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

 

 1. Публичният търг ще се проведе на 25.06.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 09,00 часа;
 • За обект 1.2. от 09,15 часа.
 • За обект 1.3. от 09,30 часа;
 • За обект 1.4. от 09,45 часа.

 

 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1631 за ПИ 03928.222.464-974,00 лв., Решение № 1634 за ПИ 03928.209.219-514,00 лв., Решение № 1635 за ПИ 07510.301.154-2560,00 лв., Решение № 1636 за ПИ 03928.515.25-2020,00 лв. от Протокол № 79/30.05.2019 г. на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 202,00 лв. (двеста и два лева) без ДДС;
 • За обект 1.2. – 256,00 лв. (двеста петдесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.3. – 94,70 лв. (деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки) без ДДС;
 • За обект 1.1. – 51,40 лв. (петдесет и един лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

 

 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договара. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 95,68 лева (деветдесет и пет лева шестдесет и осем стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 24.06.2019 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 24.06.2019 г.
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 02.07.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 01.07.2019 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

инж. Милчо Доцов  /п/                                                                       

Кмет на община Берковица