Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА за продажба на имоти

На основание член 44, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 от Протокол  № 35/28.10.2016 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-619/18.11.2016 г. на кмета на община Берковица ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост.

Обявата и имотите може да видите ТУК.