Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162 от Протокол № 8/29.03.2024 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-299/23.04.2024 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 34, площ: 470 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XIV, Съседи: 03928.516.134, 03928.515.231, 03928.515.229, 03928.515.252, 03928.515.226, с начална тръжна цена в размер на 6040,00 лв. (шест хиляди и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.232 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.04.2022 г., Адрес на поземления имот: град Берковица, местност ШАЛИН ДОЛ, Площ 1499 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 9, Предишен идентификатор: 03928.210.1, Номер по предходен план: 03928.209.232, Съседи: 03928.209.354, 03928.209.226, 03928.209.189, 03928.209.231, с начална тръжна цена в размер на 12700,00 лв. (дванадесет хиляди и седемстотин лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.235.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед 18-2297-07.03.2014 г., Адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност “ТЕРАСИТЕ“, площ: 1451 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята: 10, Предишен идентификатор: 03928.93.18, Номер по предходен план: 03928.235.63, Съседи: 03928.235.213, 03928.235.64, 03928.235.62, 03928.235.118, 03928.235.212, 03928.235.119, с начална тръжна цена в размер на 7200,00 лв. (седем хиляди и двеста лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.210.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед 18-2584-01.04.2016 г. на Началника на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност “ПИЗДИЦА“, площ: 832 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята: 9, Предишен идентификатор: 03928.209.1, Номер по предходен план: 03928.210.25, Съседи: 03928.210.204, 03928.210.27, 03928.210.103, 03928.210.197, 03928.210.26, с начална тръжна цена в размер на 4100,00 лв. (четири хиляди и сто лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 05654.70.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Боровци, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-564/25.10.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.01.2018 г., Адрес на поземления имот: село Боровци, местност “БЪРЗИЯ“, площ: 5355 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 070037, Съседи: 05654.70.35, 05654.70.22, 05654.70.27, 05654.53.324, 05654.70.36, с начална тръжна цена в размер на 23700,00 лв. (двадесет и три хиляди и седемстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Урегулиран поземлен имот XIII, квартал 18а по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, площ: около 482 кв.м., Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № 875/27.04.1963 г., при съседи: изток – УПИ ХII, запад – УПИ ХVII246 и УПИ ХVII228, север – кв. 18а, юг – улица, с начална тръжна цена в размер на 3500,00 лв. (три хиляди и петстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 30301.301.102.3.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-15-563/25.10.2017г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 13.12.2019г.; Самостоятелният обект се намира на  етаж 3 в сграда с идентификатор 30301.301.102.3, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; Сградата е разположена  в поземлен имот с идентификатор 30301.301.102; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна  или вилна  сграда, или в сграда със смесено предназначение; Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: 62,00 кв.м.;  Прилежащи части:  мазе: 26 кв. м.; с адрес  на  имота: село Замфирово,   ул. „Замфир Попов“ ет.3, ап.5, в размер на  27 650,00 лв. (двадесет и сведем хиляди,  шестстотин  и петдесет лева) без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

  1.8. Самостоятелен обект  в сграда с идентификатор  30301.301.102.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-563/25.10.2017г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо   самостоятелния обект  е от 13.12.2019г.; Самостоятелния обект  се намира  на  етаж 3 в сграда с идентификатор 30301.301.102.3, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; Сградата е разположена  в поземлен имот  с идентификатор 30301.301.102; Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент-в жилищна или вилна сграда, или сграда със смесено предназначение; Брой нива на обекта: 1; Посочена  в документа площ: 44 кв.м.; Прилежащи части: мазе от 18 кв.м.; адрес  на  имота: село Замфирово,   ул. „Замфир Попов“ ет.3, ап.4., в размер на 22 600,00 лв. (двадесет и две хиляди и шестстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 09.05.2024 г. в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 154 за ПИ 03928.515.230-6040,00 лв., Решение № 155 за ПИ 03928.209.232-12700,00 лв., Решение № 156 за ПИ 03928.235.63-7200,00 лв., Решение № 157 за ПИ 03928.210.25-4100,00 лв., Решение № 158 за ПИ 05654.70.37-23700,00 лв., Решение № 159 за ПИ УПИ VIII, кв. 18а -3500,00 лв,  Решение № 161 за ПИ 30301.301.102.3.5-27650,00 лв., Решение № 162 за ПИ 30301.301.102.3.4-22600,00 лв.  от Протокол № 8/29.03.2024 г. на Общински съвет – Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 604,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 1270,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 720,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 410,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 2370,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 350,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 2765,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.8. – 2260,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на   99,00 лева (деветдесет и девет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17.00 часа на 08.05.2024 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 08.05.2024 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  16.05.2024 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 15.05.2024 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ /П/
Кмет на община Берковица