Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 799, 800 от Протокол № 37/24.09.2021 г. и Решения № № 830, 831 от Протокол № 39/29.10.2021 г на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-754/18.11.2021 г. на зам.-кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, п.к. 3500, Раковица, ул. “Лале“, площ 629 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2538, квартал: 17, парцел: ІІ, в размер на 5150,00 лв. (пет хиляди сто и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.225 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, п.к. 3500, Раковица, ул. “Иглика“ № 26, площ 658 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2752, квартал: 2, парцел: Х, в размер на 5390,00 лв. (пет хиляди триста и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. “Крайречна“, площ 371 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 20, в размер на 3040,00 лв. (три хиляди и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.4. Поземлен имот № 68, кв. 1, с площ около 553 кв.м., кадастър утвърден със Заповед № РД-15-294/13.05.2021 г., по регулационния и кадастрален план на село Цветкова бара, община Берковица, в размер на 5165,00 лв. (пет хиляди сто шестдесет и пет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 25.11.2021 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
  • За обект 1.1. от 09:00 часа
  • За обект 1.2. от 09:15 часа
  • За обект 1.3. от 09:30 часа
  • За обект 1.4. от 09:45 часа
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 799 за ПИ 03928.515.119-5150,00 лв., Решение № 800 за ПИ 03928.515.225-5390,00 лв., Решение № 830 за ПИ 03928-515.24-3040,00 лв., Решение № 831 за ПИ № 68, кв. 1-5165,00 лв. от Протокол № 37/24.09.2021 г. на Общински съвет – Берковица и Протокол № 39/29.10.2021 г на Общински съвет – Берковица.
 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
  • За обект 1.1. – 515,00 лв. (петстотин и петнадесет лева) без ДДС;
  • За обект 1.2. – 539,00 лв. (петстотин тридесет и девет лева) без ДДС;
  • За обект 1.3. – 304,00 лв. (триста и четири лева) без ДДС;
  • За обект 1.4. – 516,50 лв. (петстотин и шестнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС;
 6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110 (Каса) в сградата на Общинска администрация Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
 7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 117,00 лева (сто и седемнадесет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17:00 часа на 24.11.2021 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 24.11.2021 г.
 9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на website: https://www.berkovitsa.bg/.
 10. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 02.12.2021 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 01.12.2021 г.. Общинска администрация Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

СПАСКА ГЕОРГИЕВА
Зам.-кмет на Община Берковица

(Заповед за заместване № РД-15-589/27.11.2019 г.)