АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 864, 865, 866, 867, 868, 869, 871 от Протокол № 42/26.11.2021 г. на Общински съвет  – Берковица и заповед № РД-15-849/02.12.2021 г. на Кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.02.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица,  ул. “Елин Пелин“ № 24, Площ 673 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2651, квартал: 3, парцел: част от УПИ Х, в размер на 13630,00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.02.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица,  ул. “Елин Пелин“ № 22, Площ 584 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2650, квартал: 3, парцел: част от УПИ Х, в размер на 11830,00 лв. (единадесет хиляди осемстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, п.к. 3500, кв. „Раковица“, ул. “Усин Керим“, площ 462 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2681, квартал: 13, парцел: ІІ, в размер на 3780,00 лв. (три хиляди седемстотин и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. “Свобода“, площ 353 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2690, квартал: 11, парцел: V, в размер на 2890,00 лв. (две хиляди осемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.363 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. “Свобода“ № 39, площ 413 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 7, парцел: ХVІ, в размер на 3380,00 лв. (три хиляди триста и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.373 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. п.к. 3500, ул. “Чайка“ № 22, площ 548 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2795, 2890, квартал: 7, парцел: ІІІ, ІV, в размер на 4490,00 лв. (четири хиляди четиристотин  и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 07510.301.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2016 г., адрес на поземления имот: с. Бързия, община Берковица, област Монтана, ул. Младост № 8, площ 460 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 60739, в размер на 3030,00 лв. (три хиляди и тридесет лева).

2. Публичният търг ще се проведе на 10.12.2021 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 864 за ПИ 03928.509.35-13630,00 лв.,  Решение № 865 за ПИ 03928.509.36-11830,00 лв., Решение  № 866 за ПИ 03928-515.286-3780,00 лв., Решение  № 868 за ПИ 03928-515.301-2890,00 лв., Решение  № 867 за ПИ 03928-515.363-3380,00 лв., Решение  № 869 за ПИ 03928-515.373-4490,00 лв., Решение  № 871 за ПИ 07510.301.229-3030,00 лв. от Протокол № 42/26.11.2021  г. на Общински съвет  – Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 1363,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 1183,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 378,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 289,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 338,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 449,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 303,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110 (Каса) в сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на  99,30 лева (деветдесет и девет лева и тридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17:00 часа на 09.12.2021 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 09.12.2021 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 17.12.2021 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 16.12.2021 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

важна информация
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на жителите на община Берковица.Уведомяваме Ви, че на 17.11.2023 година от 11.00 до 11.30 часа ще се проведат

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 8 ДЕКЕМВРИ 2023 г.

С  П  И  С  Ъ  К                                       НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Екология

СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитеСЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (649) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (29) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (34) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА АВТЕНТИЧНА БЪЛГАРСКА СУРВАЧКА

На събитието в Етнографски музей – Берковица присъстваха малки и големи, които бяха запознати със стария български обичай. Той се

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Екология

СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитеСЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.