Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 864, 865, 866, 867, 868, 869, 871 от Протокол № 42/26.11.2021 г. на Общински съвет  – Берковица и заповед № РД-15-849/02.12.2021 г. на Кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.02.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица,  ул. “Елин Пелин“ № 24, Площ 673 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2651, квартал: 3, парцел: част от УПИ Х, в размер на 13630,00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.02.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица,  ул. “Елин Пелин“ № 22, Площ 584 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2650, квартал: 3, парцел: част от УПИ Х, в размер на 11830,00 лв. (единадесет хиляди осемстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, п.к. 3500, кв. „Раковица“, ул. “Усин Керим“, площ 462 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2681, квартал: 13, парцел: ІІ, в размер на 3780,00 лв. (три хиляди седемстотин и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. “Свобода“, площ 353 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2690, квартал: 11, парцел: V, в размер на 2890,00 лв. (две хиляди осемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.363 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. “Свобода“ № 39, площ 413 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 7, парцел: ХVІ, в размер на 3380,00 лв. (три хиляди триста и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.373 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. п.к. 3500, ул. “Чайка“ № 22, площ 548 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2795, 2890, квартал: 7, парцел: ІІІ, ІV, в размер на 4490,00 лв. (четири хиляди четиристотин  и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 07510.301.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2016 г., адрес на поземления имот: с. Бързия, община Берковица, област Монтана, ул. Младост № 8, площ 460 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 60739, в размер на 3030,00 лв. (три хиляди и тридесет лева).

2. Публичният търг ще се проведе на 10.12.2021 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 864 за ПИ 03928.509.35-13630,00 лв.,  Решение № 865 за ПИ 03928.509.36-11830,00 лв., Решение  № 866 за ПИ 03928-515.286-3780,00 лв., Решение  № 868 за ПИ 03928-515.301-2890,00 лв., Решение  № 867 за ПИ 03928-515.363-3380,00 лв., Решение  № 869 за ПИ 03928-515.373-4490,00 лв., Решение  № 871 за ПИ 07510.301.229-3030,00 лв. от Протокол № 42/26.11.2021  г. на Общински съвет  – Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 1363,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 1183,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 378,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 289,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 338,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 449,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 303,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110 (Каса) в сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на  99,30 лева (деветдесет и девет лева и тридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17:00 часа на 09.12.2021 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 09.12.2021 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 17.12.2021 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 16.12.2021 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица