Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 892, 893, 895, 896 от Протокол № 43/17.12.2021 г. на Общински съвет – Берковица и заповед № РД-15-023/10.01.2022 г. на Кмета на Община Берковица


ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  Поземлен имот с идентификатор 03928.516.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Раковица“, площ 774 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 37, парцел: VІ, в размер на 6340,00 лв. (шест хиляди триста и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.187 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-2584-01.04.2016 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност Сарановец, Площ 508 кв.м. , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 9, Предишен идентификатор: 03928.210.1, Номер по предходен план: 03928.209.187, с начална тръжна цена в размер на 3340,00 лева (три хиляди триста и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
  1.3. Новообразуван поземлен имот № 331, кв. 68 по изменения и попълнен регулационен и кадастрален план на село Костенци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрен със Заповед РД-15-597/27.09.2021 г., с площ 61 кв.м., Действащия регулационен и кадастрален план е утвърден със Заповед № РД-15-1258/05.05.1936 г., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, в размер на 227,00 лв. (двеста двадесет и седем лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.4. Сграда с идентификатор 39044.225.290.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Котеновци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-1826/07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: с. Котеновци, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39044.225.290, Застроена площ: 89 кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Селскостопанска сграда, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 8900,00 лв. (осем хиляди и деветстотин лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 20.01.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 892 за ПИ 03928.516.116-6340,00 лв., Решение № 893 за ПИ 03928.209.187-3340,00 лв., Решение № 895 за НПИ № 331, кв. 68-227,00 лв., Решение № 896 за Сграда 39044.225.290.4-8900,00 лв. от Протокол № 43/17.12.2021 г. на Общински съвет – Берковица.
 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
  • За обект 1.1. – 634,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 334,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 22,70 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 890,00 лв. без ДДС.
 6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
  7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 115,00 лева (сто и петнадесет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 19.01.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 19.01.2022 г.
 8. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.
 9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 27.01.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 26.01.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
Кмет на Община Берковица