Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 933, 934, 935, 936 от Протокол № 45/28.01.2022 г. на Общински съвет – Берковица и заповед № РД-15-092/14.02.2022 г. на Кмета на Община Берковица


ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.313 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. „Свобода“ № 16, Площ 571 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2737, квартал: 12, парцел: V, в размер на 5550,00 лв. (пет хиляди петстотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.508.460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-300-5-93/24.10.2003 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Кочо Честименски“ № 19А, Площ 598 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10м), Предишен идентификатор: 03928.508.334, Номер по предходен план: квартал: 181, парцел: ХХІV, в размер на 14790,00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.122.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност „§4“, Площ 980 кв.м. , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята: 10, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1067, с начална тръжна цена в размер на 4370,00 лева (четири хиляди триста и седемдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
  1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.213.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-12-301/21.10.2013 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност „Каменния мост“, Площ: 303 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 03928.213.91, с начална тръжна цена в размер на 1640,00 лева (хиляди шестстотин и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 24.02.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 933 за ПИ 03928.515.313-5550,00 лв., Решение № 934 за ПИ 03928.508.460-14790,00 лв., Решение № 935 за ПИ 03928.122.28-4370,00 лв., Решение № 936 за ПИ 03928.213.91-1640,00 лв. от Протокол № 45/28.01.2022 г. на Общински съвет – Берковица.
 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
  • За обект 1.1. – 555,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 1479,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 437,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 164,00 лв. без ДДС.
 6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
  7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 120,30 лева (сто и двадесет лева и тридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 23.02.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 23.02.2022 г.
 8. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.
 9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 04.03.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 02.03.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на Община Берковица