Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 934, 935, 936, 965 от Протокол № 45/28.01.2022 г. и Протокол № 46/25.02.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-128/16.03.2022 г. на кмета на Община Берковица


ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.01.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Елин Пелин“ № 7, Площ 430 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 5, квартал: 2, парцел: ІХ, в размер на 4000,00 лв. (четири хиляди лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.508.460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-300-5-93/24.10.2003 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Кочо Честименски“ № 19А, Площ 598 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10м), Предишен идентификатор: 03928.508.334, Номер по предходен план: квартал: 181, парцел: ХХІV, в размер на 14790,00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.122.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност „§4“, Площ 980 кв.м. , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята: 10, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1067, с начална тръжна цена в размер на 4370,00 лева (четири хиляди триста и седемдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
  1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.213.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-12-301/21.10.2013 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност „Каменния мост“, Площ: 303 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 03928.213.91, с начална тръжна цена в размер на 1640,00 лева (хиляди шестстотин и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 24.03.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 934 за ПИ 03928.508.460-14790,00 лв., Решение № 935 за ПИ 03928.122.28-4370,00 лв., Решение № 936 за ПИ 03928.213.91-1640,00 лв., Решение № 965 за ПИ 03928.509.13-4000,00 лв.от Протокол № 45/28.01.2022 г. и Протокол № 46/25.02.2022 г. на Общински съвет – Берковица.
 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
  • За обект 1.1. – 400,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 1479,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 437,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 164,00 лв. без ДДС.
 6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 120,30 лева (сто и двадесет лева и тридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 23.03.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Център за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 23.03.2022 г.
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 31.03.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 30.03.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на Община Берковица