АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решениe № 934 от Протокол № 45/28.01.2022 г. на ОбС, Решение № 965 от Протокол № 46/25.02.2022 г. на ОбС, Решения №№ 985, 986, 987 от Протокол № 47/25.03.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-209/13.04.2022 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.66.120 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.01.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. „Малина“ № 22А, Площ 377 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.66.102, Номер по предходен план: 000489, квартал: 17, парцел: VІІІ, в размер на 4560,00 лв. (четири хиляди петстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.232 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-2584-01.04.2016 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност Шалин дол, Площ 1499 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 9, Предишен идентификатор: 03928.210.1, Номер по предходен план: 03928.209.232, в размер на 9220,00 лева (девет хиляди двеста и двадесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
  1.3. Урегулиран поземлен имот VІІІ кад. № 368, кв. 34, с площ около 892 кв.м., Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № РД-15-259/08.10.1997 г., Регулация променена със Заповед № РД-15-905/10.12.2021 г. по плана на село Слатина, община Берковица, в размер на 2020,00 лв. (две хиляди и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.01.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Елин Пелин“ № 7, Площ 430 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 5, квартал: 2, парцел: ІХ, в размер на 4000,00 лв. (четири хиляди лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.508.460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-300-5-93/24.10.2003 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Кочо Честименски“ № 19А, Площ 598 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10м), Предишен идентификатор: 03928.508.334, Номер по предходен план: квартал: 181, парцел: ХХІV, в размер на 14790,00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 21.04.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа;
  • За обект 1.5. от 10:00 часа.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Началната тръжна цена е определена с Решение 934 за ПИ 03928.508.460-14790,00 лв., Решение № 965 за ПИ 03928.509.13-4000,00 лв., Решение № 985 за ПИ 03958.66.120-4560,00 лв., Решение № 986 за ПИ 03928.209.232-9220,00 лв., Решение № 987 за УПИ VIII кад. № 368, кв. 34 за 2020.00 лв. от Протокол № 45/28.01.2022 г., Протокол № 46/25.02.2022 г., Протокол № 47/25.03.2022 г. на Общински съвет – Берковица.
 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
  • За обект 1.1. – 456,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 922,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 202,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 400,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.5. – 1479,00 лв. без ДДС.
 6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110 – каса в сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
  7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 145,20 лева (сто четиридесет и пет лева и двадесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 20.04.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Център за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 20.04.2022 г.
 8. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: www.berkovitsa.bg
 9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 28.04.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 27.04.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на Община Берковица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

мобилно приложение
Актуални Новини

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ VISIT BERKOVITSA ЩЕ ИНФОРМИРА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Мобилно приложение Visit Berkovitsa ще ориентира туристите, посещаващи нашия град. Община Берковица стартира безплатно мобилно приложение Visit Berkovitsa. Изработката и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
кмет на Община Берковица
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА ДО РС ПБЗН – БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

УВАЖАЕМИ ОГНЕБОРЦИ,По повод 14 септември, Вашият професионален празник, искрено Ви поздравявам и Ви пожелавам здраве и благоденствие, лични и професионални

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (62) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (569) Общинска администрация-Берковица (86) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (14) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до

ВИЖТЕ ОЩЕ »
мобилно приложение
Актуални Новини

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ VISIT BERKOVITSA ЩЕ ИНФОРМИРА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Мобилно приложение Visit Berkovitsa ще ориентира туристите, посещаващи нашия град. Община Берковица стартира безплатно мобилно приложение Visit Berkovitsa. Изработката и

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.