Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 986, 991 от Протокол № 47/25.03.2022 г. на ОбС-Берковица, Решение № 965 от Протокол № 46/25.02.2022 г. на ОбС-Берковица и Заповед № РД-15-267/16.05.2022 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот № 885 в квартал 6 по плана на село Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана, утвърдена улична и дворищна регулация със Заповед 151/14.01.1957 г., Площ 130 кв. м, в размер на 390,00 лева (триста и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.232 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-2584-01.04.2016 г. на Началник на СГКК – Монтана, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност Шалин дол, Площ 1499 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 9, Предишен идентификатор: 03928.210.1, Номер по предходен план: 03928.209.232, в размер на 9220,00 лева (девет хиляди двеста и двадесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
  1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.01.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Елин Пелин“ № 7, Площ 430 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 5, квартал: 2, парцел: ІХ, в размер на 4000,00 лв. (четири хиляди лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 26.05.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 986 за ПИ 03928.209.232-9220,00 лв., Решение № 991 за ПИ № 885, кв. 6-390.00 лв., Решение № 965 за ПИ 03928.509.13-4000,00 лв. от Протокол № 46/25.02.2022 г. на ОбС-Берковица и Протокол № 47/25.03.2022 г. на Общински съвет – Берковица.
 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
  • За обект 1.1. – 39,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 922,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 400,00 лв. без ДДС.
 6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД – Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110 – каса в сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
  7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 130,35 лв. (сто и тридесет лева и тридесет и пет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 25.05.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 25.05.2022 г.
 8. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.
 9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 02.06.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 01.06.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на Община Берковица