Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1030, 1031, 1032,1033 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на ОбС-Берковица и Заповед № РД-15-400/10.06.2022 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА


1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
– Берковица.
1.1.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.01.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Усин Керим“ № 003А, площ: 181 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: част от 2676, квартал: 14, парцел: част от ХХ, в размер на 2190,00 лв. (две хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
1.2.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.02.2012 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Панайот Хитов“ № 3, площ 285 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 6а, парцел: VI, в размер на 3450,00 лв.-три хиляди четиристотин и петдесет лева. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
1.3.Поземлен имот с идентификатор 05654.60.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със заповед РД-18-564/25.10.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: с. Боровци, местност Хаджийското, Площ: 12312 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята: 5, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 060303, с начална тръжна цена в размер на 11740,00 лева (единадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
1.4.Поземлен имот с идентификатор 07510.301.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2016 г., адрес на поземления имот: с. Бързия, ул. „Артец“ № 29, площ 578 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 60739, в размер на 3810,00 лв.-три хиляди осемстотин и десет лева. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
2.Публичният търг ще се проведе на 16.06.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
• За обект 1.1. от 09:00 часа;
• За обект 1.2. от 09:15 часа;
• За обект 1.3. от 09:30 часа;
• За обект 1.4. от 09:45 часа.
3.Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
4.Началната тръжна цена е определена с Решение № 1030 за ПИ 03928.515.200-2190,00 лв., Решение № 1031 за ПИ 03928.515.325-3450.00 лв., Решение № 1032 за ПИ 05654.60.303-11740,00 лв., Решение № 1033 за ПИ 07510.301.220-3810 лв. от Протокол № 50/27.05.2022 г. на ОбС- Берковица.
5.Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
• За обект 1.1. – 219,00 лв. без ДДС;
• За обект 1.2. – 345,00 лв. без ДДС;
• За обект 1.3. – 1174,00 лв. без ДДС;
• За обект 1.4. – 381,00 лв. без ДДС.
6.Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 119.40 лв. (сто и деветнадесет лева и четиридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 15.06.2022 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
8.Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Център за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 15.06.2022 г.
9.Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.
10.При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 23.06.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 22.06.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на община Берковица