АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1030, 1031, 1032,1033 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на ОбС-Берковица и Заповед № РД-15-400/10.06.2022 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА


1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
– Берковица.
1.1.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.01.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Усин Керим“ № 003А, площ: 181 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: част от 2676, квартал: 14, парцел: част от ХХ, в размер на 2190,00 лв. (две хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
1.2.Поземлен имот с идентификатор 03928.515.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.02.2012 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Панайот Хитов“ № 3, площ 285 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 6а, парцел: VI, в размер на 3450,00 лв.-три хиляди четиристотин и петдесет лева. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
1.3.Поземлен имот с идентификатор 05654.60.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със заповед РД-18-564/25.10.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: с. Боровци, местност Хаджийското, Площ: 12312 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята: 5, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 060303, с начална тръжна цена в размер на 11740,00 лева (единадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
1.4.Поземлен имот с идентификатор 07510.301.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2016 г., адрес на поземления имот: с. Бързия, ул. „Артец“ № 29, площ 578 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 60739, в размер на 3810,00 лв.-три хиляди осемстотин и десет лева. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
2.Публичният търг ще се проведе на 16.06.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
• За обект 1.1. от 09:00 часа;
• За обект 1.2. от 09:15 часа;
• За обект 1.3. от 09:30 часа;
• За обект 1.4. от 09:45 часа.
3.Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
4.Началната тръжна цена е определена с Решение № 1030 за ПИ 03928.515.200-2190,00 лв., Решение № 1031 за ПИ 03928.515.325-3450.00 лв., Решение № 1032 за ПИ 05654.60.303-11740,00 лв., Решение № 1033 за ПИ 07510.301.220-3810 лв. от Протокол № 50/27.05.2022 г. на ОбС- Берковица.
5.Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
• За обект 1.1. – 219,00 лв. без ДДС;
• За обект 1.2. – 345,00 лв. без ДДС;
• За обект 1.3. – 1174,00 лв. без ДДС;
• За обект 1.4. – 381,00 лв. без ДДС.
6.Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
7.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 119.40 лв. (сто и деветнадесет лева и четиридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 15.06.2022 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
8.Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Център за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 15.06.2022 г.
9.Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.
10.При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 23.06.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 22.06.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на община Берковица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 20.09.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА18 септември 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.