Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Община Берковица

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – БЕРКОВИЦА” ЕООД
3500, гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров” № 2, тел/факс: 0953/88078
e-mail: vik_berkovica@abv.bg

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 21, ал. 1., т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във вр. с чл. 51 а, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1, т. 20 във вр. с ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Берковица /приета с Решение № 1017 по Протокол № 49/10.05.2022 г. и Решение № 1027 по Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица и приета оценка от лицензиран оценител на движими – МПС и недвижими вещи, заведени в активите на „ВиК-Берковица” ЕООД, във вр. Решение № 1017 от Протокол 49/ 10.05.2022 г. и Решение № 1027 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет Берковица и Заповед № 138/12.07.2022 г. на Прокуриста на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, ЕИК 111037645


ОБЯВЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства (МПС) – собственост на дружеството, представляващи:
  Лек автомобил УАЗ 31514, per. № М 6836АК с начална тръжна цена в размер – 2000,00 лв. /две хиляди лева/без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС;
  Лек автомобил ВАЗ 21214, per. № М 3337 АК с начална тръжна цена в размер – 2300,00 лв. /две хиляди и триста лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС;
  Лек автомобил УАЗ 3909, per. № М 1569 АМ с начална тръжна цена в размер в размер – 1600,00 лв. /хиляда и шестстотин лева/без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС ;
  Лек автомобил ВA3 21213, per. № М 7199 АМ с начална тръжна цена в размер в размер – 1000,00 лв. /хиляда лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС;
  Лек автомобил КИА СОРЕНТО, per. № М 8997 ВХ с начална тръжна цена в размер в размер – 3000,00 лв./три хиляди лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС, както и следните недвижими вещи, заведени в активите на дружеството:
  Рендовална – инв.№ 1217013 с начална тръжна цена – 400 лв.
  Банциг – инв.№ 1201017 с начална тръжна цена – 430 лв.
  Фреза дърводелска – инв.№ 1221007 с начална с начална тръжна цена – 470 лв.
  Струг – инв.№ 203035 с начална тръжна цена 3 600 лв.
 2. Публичният търг ще се проведе на 21.07.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „ВиК – Берковица“ ЕООД ,в кабинета на Прокуриста, на административен адрес: гр. Берковица 3500 ул. “Антон Страшимиров“ № 2 ет. 2 със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Размерът на депозита за участие в търга е 10 % от първоначалната тръжна цена
  без ДДС.
 5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева в брой в касата, на “ВиК – Берковица” ЕООД, гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров” № 2, ет. 2
 6. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1017 от Протокол 49/ 10.05.2022 г. и Решение № 1027 от протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – Берковица.
 7. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от „ВиК – Берковица“ ЕООД , адрес: гр. Берковица, ул. “Антон Страшимиров“ № 2 ет. 2 в кабинета на Прокуриста срещу заплащане за съответното МПС или актив, обект на търга тръжни книжа в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева) с ДДС в касата на дружеството всеки работен ден до 16:30 часа на 20.07.2022 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимата вещ (МПС) и недвижима вещ се запознаят с вида, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в деловодството на дружеството, всеки работен ден до 16:30 часа.
 9. Информация за МПС – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на “ВиК – Берковица” и на web site: https://berkovitsa.bg/.
 10. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 28.07.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 16:30 часа на 27.07.2022 г. „ВиК – Берковица “ ЕООД запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.
  Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение.

Йордан Йорданов
Прокурист на ВиК Берковица ЕООД