АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1219, 1220 от Протокол № 58/28.10.2022 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-938/11.11.2022 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.278 по кадастралната карта и кадастралните регистри град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-2584-01.04.2016 г. на Началник на СГКК – Монтана, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност Шалин дол, Площ: 1665 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 9, с начална тръжна цена в размер на 10240,00 лева (десет хиляди двеста и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Първи май“, площ 451 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2509, квартал: 22, парцел: III, с начална тръжна цена в размер на 5790,00 лв. (пет хиляди седемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Крайречна“, площ 264 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2599, квартал: 20, парцел: VI, с начална тръжна цена в размер на 3390,00 лв. (три хиляди триста и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Първи май“, площ 178 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 18а, парцел: I, с начална тръжна цена в размер на 2290,00 лв. (две хиляди двеста и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.227 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 28, площ 511 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2753, квартал: 2, парцел: XI, с начална тръжна цена в размер на 6560,00 лв. (шест хиляди петстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот няма данни за изменение., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 30, площ 603 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2754, квартал: 2, парцел: XII, с начална тръжна цена в размер на 7750,00 лв. (седем хиляди седемстотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Мир“ № 30, площ 505 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 5, парцел: II, с начална тръжна цена в размер на 6490,00 лв. (шест хиляди четиристотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.04.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“ № 21, площ 241 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: част от 2787, квартал: 7, парцел: част от I, с начална тръжна цена в размер на 3100,00 лв. (три хиляди и сто лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.04.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“ № 1, площ 1027 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: I, с начална тръжна цена в размер на 13190,00 лв. (тринадесет хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“ № 3, площ 1091 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: XV, с начална тръжна цена в размер на 14120,00 лв. (четиринадесет хиляди сто и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“ № 2, площ 1089 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: I, с начална тръжна цена в размер на 13990,00 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“ № 71, площ 560 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 4, парцел: VIII, с начална тръжна цена в размер на 7190,00 лв. (седем хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.13. Урегулиран поземлен имот ХХV, кв. 22, с площ около 765 кв.м. по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № РД-15-875/27.04.1963 г., Регулация променена със Заповед № РД-15-543/06.11.2017 г., при съседи: изток-УПИ ХIII, запад-улица, север-УПИ ХХIV, юг-УПИ ХIV, с начална тръжна цена в размер на 5500,00 лв. (пет хиляди и петстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 03928.514.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.01.2014 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, Промишлена зона, Площ: 1966 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 12630,00 лв. (дванадесет хиляди шестстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 24.11.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа;
 • За обект 1.9. от 11:00 часа;
 • За обект 1.10. от 11:15 часа;
 • За обект 1.11. от 11:30 часа;
 • За обект 1.12. от 11:45 часа;
 • За обект 1.13. от 13:00 часа;
 • За обект 1.14. от 13:15 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1204 за ПИ 03928.209.278-10240,00 лв., Решение № 1205 за ПИ 03928.515.9-5790.00 лв.,  Решение № 1206 за ПИ 03928.515.21-3390,00 лв., Решение № 1207 за ПИ 03928.515.157-2290,00 лв., Решение № 1208 за ПИ 03928.515.227-6560,00 лв., Решение № 1209 за ПИ 03928.515.228-7750,00 лв.,  Решение № 1210 за ПИ 03928.515.270-6490,00 лв., Решение № 1211 за ПИ 03928.515.375-3100,00 лв., Решение № 1212 за ПИ 03928.516.95-13190,00 лв., Решение № 1213 за ПИ 03928.516.109-14120,00 лв., Решение № 1214 за ПИ 03928.516.110-13990,00 лв., Решение № 1215 за ПИ 03928.516.127-7190,00 лв.,  Решение № 1219 за УПИ XXV, кв.22, с. Ягодово-5500,00 лв., Решение № 1220 за ПИ 03928.514.6-12630,00 лв. от Протокол № 58/28.10.2022 г. на ОбС- Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 1024,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 579,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 339,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 229,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 656,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 775,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 649,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.8. – 310,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.9. – 1319,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.10. – 1412,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.11. – 1399,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.12. – 719,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.13. – 550,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.14. – 1263,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 75,30 лв. (седемдесет и пет лева тридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 23.11.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 23.11.2022 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  01.12.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 30.11.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица                                              

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

химически тоалетни
Актуални Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Берковица уведомява всички жители и гости на града, че за всички дни през празничната програма (4 – 9 септември)

ВИЖТЕ ОЩЕ »
кмет на Община Берковица
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА ДО РС ПБЗН – БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

УВАЖАЕМИ ОГНЕБОРЦИ,По повод 14 септември, Вашият професионален празник, искрено Ви поздравявам и Ви пожелавам здраве и благоденствие, лични и професионални

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.