Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1219, 1220 от Протокол № 58/28.10.2022 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-938/11.11.2022 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.278 по кадастралната карта и кадастралните регистри град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-2584-01.04.2016 г. на Началник на СГКК – Монтана, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност Шалин дол, Площ: 1665 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 9, с начална тръжна цена в размер на 10240,00 лева (десет хиляди двеста и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Първи май“, площ 451 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2509, квартал: 22, парцел: III, с начална тръжна цена в размер на 5790,00 лв. (пет хиляди седемстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Крайречна“, площ 264 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2599, квартал: 20, парцел: VI, с начална тръжна цена в размер на 3390,00 лв. (три хиляди триста и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Първи май“, площ 178 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 18а, парцел: I, с начална тръжна цена в размер на 2290,00 лв. (две хиляди двеста и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.227 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 28, площ 511 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2753, квартал: 2, парцел: XI, с начална тръжна цена в размер на 6560,00 лв. (шест хиляди петстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот няма данни за изменение., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 30, площ 603 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2754, квартал: 2, парцел: XII, с начална тръжна цена в размер на 7750,00 лв. (седем хиляди седемстотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Мир“ № 30, площ 505 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 5, парцел: II, с начална тръжна цена в размер на 6490,00 лв. (шест хиляди четиристотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.04.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“ № 21, площ 241 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: част от 2787, квартал: 7, парцел: част от I, с начална тръжна цена в размер на 3100,00 лв. (три хиляди и сто лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.04.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“ № 1, площ 1027 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: I, с начална тръжна цена в размер на 13190,00 лв. (тринадесет хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“ № 3, площ 1091 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: XV, с начална тръжна цена в размер на 14120,00 лв. (четиринадесет хиляди сто и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“ № 2, площ 1089 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: I, с начална тръжна цена в размер на 13990,00 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“ № 71, площ 560 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 4, парцел: VIII, с начална тръжна цена в размер на 7190,00 лв. (седем хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.13. Урегулиран поземлен имот ХХV, кв. 22, с площ около 765 кв.м. по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № РД-15-875/27.04.1963 г., Регулация променена със Заповед № РД-15-543/06.11.2017 г., при съседи: изток-УПИ ХIII, запад-улица, север-УПИ ХХIV, юг-УПИ ХIV, с начална тръжна цена в размер на 5500,00 лв. (пет хиляди и петстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 03928.514.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.01.2014 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, Промишлена зона, Площ: 1966 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 12630,00 лв. (дванадесет хиляди шестстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 24.11.2022 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа;
 • За обект 1.9. от 11:00 часа;
 • За обект 1.10. от 11:15 часа;
 • За обект 1.11. от 11:30 часа;
 • За обект 1.12. от 11:45 часа;
 • За обект 1.13. от 13:00 часа;
 • За обект 1.14. от 13:15 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1204 за ПИ 03928.209.278-10240,00 лв., Решение № 1205 за ПИ 03928.515.9-5790.00 лв.,  Решение № 1206 за ПИ 03928.515.21-3390,00 лв., Решение № 1207 за ПИ 03928.515.157-2290,00 лв., Решение № 1208 за ПИ 03928.515.227-6560,00 лв., Решение № 1209 за ПИ 03928.515.228-7750,00 лв.,  Решение № 1210 за ПИ 03928.515.270-6490,00 лв., Решение № 1211 за ПИ 03928.515.375-3100,00 лв., Решение № 1212 за ПИ 03928.516.95-13190,00 лв., Решение № 1213 за ПИ 03928.516.109-14120,00 лв., Решение № 1214 за ПИ 03928.516.110-13990,00 лв., Решение № 1215 за ПИ 03928.516.127-7190,00 лв.,  Решение № 1219 за УПИ XXV, кв.22, с. Ягодово-5500,00 лв., Решение № 1220 за ПИ 03928.514.6-12630,00 лв. от Протокол № 58/28.10.2022 г. на ОбС- Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 1024,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 579,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 339,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 229,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 656,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 775,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 649,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.8. – 310,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.9. – 1319,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.10. – 1412,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.11. – 1399,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.12. – 719,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.13. – 550,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.14. – 1263,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 75,30 лв. (седемдесет и пет лева тридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 23.11.2022 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 23.11.2022 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  01.12.2022 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 30.11.2022 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица