Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 1, т. 2 и чл. 46 ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения № 1263 от Протокол № 60/25.11.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-1087/22.12.2022г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска и частна общинска собственост, както следва:
 2. Част от имот с площ от 5 кв.м., в УПИ XIX, квартал 60, по плана на село Замфирово, представляващ ПИ с идентификатор 30301.300.610 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, с площ от 2273 кв.м., Вид територия: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, за поставяне на временен обект: „Павилион за скара, кафе, закуски, алкохол и др.“ по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 10 години, при първоначална месечна наемна цена в размер на 50,00 лв. /петдесет лева / без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  2. Публичният търг ще се проведе на 12.01.2023 г. от 9:00 часа, в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем – 300,00 лева (триста лева ) без ДДС.
 5. Условия за плащане на цената на депозита: Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,
  BIC код на банката: UNCRBGSF
  IBAN: BG13UNCR70003301006351
  или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
 6. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 88,42 лв. (осемдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 ч. на 11.01.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административни услуги (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер всеки работен ден до 17:00 ч. на 11.01.2023 г..
 8. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://berkovitsa.bg/.
 9. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 19.01.2023 г. при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 18.01.2023 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

Димитранка Каменова /П/
Кмет на Община Берковица