Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1269, 1270, 1271, 1272 от Протокол № 60/25.11.2022 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-04/04.01.2023 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.210.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-2584-01.04.2016 г. на Началник на СГКК – Монтана, Адрес на поземления имот: град Берковица, местност Пиздица, Площ: 2005 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Зеленчукова градина, Категория на земята: 9, с начална тръжна цена в размер на 10100,00 лева (десет хиляди и сто лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
  1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Пролет“, площ 410 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, 2592, квартал: 20, парцел: VIII, с начална тръжна цена в размер на 5270,00 лв. (пет хиляди двеста и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“, площ 223 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, квартал: 14, с начална тръжна цена в размер на 2860,00 лв. (две хиляди осемстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.4. Урегулиран поземлен имот I, кв. 5, с площ около 750 кв.м. по плана на село Мездрея, община Берковица, област Монтана, ул. Главна № 15А, Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед 3186/06.09.1933 г., при съседи: УПИ II – Янка Замфирова Томова, с начална тръжна цена в размер на 5400,00 лв. (пет хиляди и четиристотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 12.01.2023 г. в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
  • За обект 1.1. от 09:15 часа;
  • За обект 1.2. от 09:30 часа;
  • За обект 1.3. от 09:45 часа;
  • За обект 1.4. от 10:00 часа.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1269 за ПИ 03928.210.23-10100,00 лв., Решение № 1270 за ПИ 03928.515.36-5270.00 лв., Решение № 1271 за ПИ 03928.515.180-2860,00 лв., Решение № 1272 за УПИ I, кв. 5, с. Мездрея-5400,00 лв. от Протокол № 60/25.11.2022 г. на ОбС- Берковица.
 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
  • За обект 1.1. – 1010,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 527,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 286,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 540,00 лв. без ДДС.
 6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
 7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 116,70 лв. (сто и шестнадесет лева и седемдесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 11.01.2023 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 11.01.2023 г.
 9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.
 10. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 19.01.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 18.01.2023 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на Община Берковица