Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1364, 1365, 1366,1368,1370 от Протокол № 68/24.03.2023 г. на Общински съвет-Берковица

и Заповед № РД-15-237/18.04.2023 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 14297.39.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-1823/07.11.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение  на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от  23.01.2023г.; Площ: 427 кв.м. (четиристотин двадесет и седем квадратни метра); Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Предишен идентификатор: няма;  Номер по предходен план: 000029; Категория на земята: 0, в размер на 500,00 лева (петстотин  лева). Сделката  не подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Мир“ № 33, площ 516 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /10м/, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2771, квартал: 6, парцел: 24, с начална тръжна цена в размер на 6630,00 лв. (шест хиляди шестстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.364 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“, площ 259 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За култова, религиозна сграда, комплекс, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 2800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 38131.108.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Комарево, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-1824/07.11.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Комарево, ул. “Бързия“ № 3, площ 3181 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000117, с начална тръжна цена в размер на 13000,00 лв. (тринадесет хиляди  лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 07510.301.227 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Бързия, ул. “Младост“, Площ: 463 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 60739, Съседи: 07510.301.226, 07510.301.378, 07510.301.228, 07510.301.224, 07510.301.225, с начална тръжна цена в размер на 3090,00 лева (три хиляди и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 27.04.2023 г. в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа;
  • За обект 1.5. от 10:00 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1364 за ПИ 14294.39.86-500,00 лв., Решение № 1365 за ПИ 03928.515.334-6630,00 лв., Решение № 1366 за ПИ 03928.515.364-2800,00 лв., Решение № 1368 за ПИ 38131.108.117-13000,00 лв., Решение № 1370 за ПИ 07510.301.227-3090,00 лв. от Протокол № 68/24.03.2023 г. на ОбС- Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

  • За обект 1.1. – 50,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 663,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 280,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 1300,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.5. – 309,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 124,38 лв. (сто двадесет и четири лева тридесет и осем стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 26.04.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 26.04.2023 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  04.05.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 03.05.2023 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица