АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1364, 1365, 1366,1368,1370 от Протокол № 68/24.03.2023 г. на Общински съвет-Берковица

и Заповед № РД-15-237/18.04.2023 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 14297.39.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-1823/07.11.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение  на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от  23.01.2023г.; Площ: 427 кв.м. (четиристотин двадесет и седем квадратни метра); Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Предишен идентификатор: няма;  Номер по предходен план: 000029; Категория на земята: 0, в размер на 500,00 лева (петстотин  лева). Сделката  не подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Мир“ № 33, площ 516 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /10м/, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2771, квартал: 6, парцел: 24, с начална тръжна цена в размер на 6630,00 лв. (шест хиляди шестстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.364 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“, площ 259 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За култова, религиозна сграда, комплекс, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 2800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 38131.108.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Комарево, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-1824/07.11.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Комарево, ул. “Бързия“ № 3, площ 3181 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000117, с начална тръжна цена в размер на 13000,00 лв. (тринадесет хиляди  лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 07510.301.227 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Бързия, ул. “Младост“, Площ: 463 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 60739, Съседи: 07510.301.226, 07510.301.378, 07510.301.228, 07510.301.224, 07510.301.225, с начална тръжна цена в размер на 3090,00 лева (три хиляди и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 27.04.2023 г. в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа;
  • За обект 1.5. от 10:00 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1364 за ПИ 14294.39.86-500,00 лв., Решение № 1365 за ПИ 03928.515.334-6630,00 лв., Решение № 1366 за ПИ 03928.515.364-2800,00 лв., Решение № 1368 за ПИ 38131.108.117-13000,00 лв., Решение № 1370 за ПИ 07510.301.227-3090,00 лв. от Протокол № 68/24.03.2023 г. на ОбС- Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

  • За обект 1.1. – 50,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 663,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 280,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 1300,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.5. – 309,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 124,38 лв. (сто двадесет и четири лева тридесет и осем стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 26.04.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 26.04.2023 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  04.05.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 03.05.2023 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Дом за стари хора - Берковица
Актуални Новини

OБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – БЕРКОВИЦА

На 19.04.2023 г., Община Берковица подаде проектно предложение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА 26 МАЙ 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 май 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2517 относно продажба на ПИ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (32) МИГ Берковица и Годеч (14) Образование (41) Община Берковица (408) Общинска администрация-Берковица (51) Общински съвет-Берковица (25) Обява (22) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (73) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) строителство и устройство на територията (7) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.