Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2   и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 45,  т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД-15-316/29.04.2024г. на Кмета на  община Берковица, в изпълнение на Решение № 163 от Протокол № 8/29.03.2024 г. на Общински съвет – Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на:
  1.1 Обект: Помещение с площ от 13 кв.м. от административната сграда на кметство село Мездрея, цялата с площ от 192 кв.м., ет.1, масивна от 1969г – публична общинска собственост, попадаща в УПИ IV, пл.№103 с площ от 200 кв.м.; УПИ V, пл.№ 102 с площ от 225 кв.м. и УПИ VI, пл.№ 101 с площ от 125 кв.м. в квартал 24 по плана на село Мездрея; за срок от 5 години, при първоначална месечна наемна цена от 22,75 лв. /двадесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 16.05.2024 г. от 9:00 часа, в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем в размер на 136,50 лева ( сто тридесет и шест лева и петдесет стотинки) без ДДС.
 5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,
  BIC код на банката: UNCRBGSF
  IBAN: BG13UNCR70003301006351
  или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
 6. Утвърждава тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 88,54 лв. (осемдесет и осем лева и петдесет и четири стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАУ/ всеки работен ден до 17:00 часа на 15.05.2024 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административни услуги (ЦАУ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 15.05.2024 г..
 8. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 23.05.2024г. при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 22.05.2024г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ /П/
Кмет на Община Берковица