Актуални Новини, Обяви

ОБЯВА за свободно работно място в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Берковица

111Община Берковица обявява свободно работно място в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр.Берковица на ул.Първи май кв.Раковица за следната длъжност: Социален работник – 1бр.
Основни задължения:
Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа, посредничество, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.
Изисквания към кандидатите:
За длъжността „Социален работник“ се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен „бакалавър“ в специалностите „Социални дейности“ и „Социална педагогика“, „Педагогика“ , „Психология“;
-Кандидатите трябва да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
-Да притежават емоционална зрялост;
-Да притежават умения за екипна работа;
-Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения;
-Познания за социалните услуги, информираност за нормативната уредба в социалното подпомагане и социалните услуги;
-Информираност и отношение към водещите тенденции в развитието на социалните услуги – деинституционализация на грижите за децата и превенция на отделянето на деца от семействата.
Необходими документи за кандидатстване:
-Заявление в свободен текст до Кмета на Община Берковица;
-Автобиография;
-Копие от диплома за завършено образование;
-Сертификати и препоръки по желание на кандидата.
Начин и срокове на кандидатстване:
Кандидатите следва да подадат необходимите документи в ЦУИГ – деловодството на община Берковица, пл.Йордан Радичков №4 до 17.00ч. на 13.04.2016г. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик на вниманието на г-н Радослав Найденов –Зам.кмет на Община Берковица
Начин на провеждане на подбора:
1.Подбор на документи в срок до 15. 04.2016г.
2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати на 19.04.2016г.
С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок до 31.01.2017г. съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Ето пълния текст на ОБЯВАТА.

Длъжностна характеристика.

Процедура за подбор на кандидатите