Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ“ – ГР. БЕРКОВИЦА

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

 

ГР. БЕРКОВИЦА УЛ. „АШИКЛАР“ №7

 

О Б Я В Я В А

На основание Заповед на Директора на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр.Берковица ул. „Ашиклар“ №7  №30/02.06.2021г. и чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда (КТ)

ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Детегледач – 1 щатна бройка  в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Берковица.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – ФУНКЦИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 • Да спазва етично поведение по време на общуване с децата и изисквания за възпитание за съответната възраст.
 • Да спазва всички правила и процедури в ЦНСТДБУ;
 • Придружава децата на летен отдих, при участие в спортни мероприятия, различни проекти за развитие, насърчава ги да участват в проекти,извънкласни занимания;
 • Спазва Етичен кодекс за работа с деца.
 • Съхранява професионална тайна като не разпространява лична информация за детето, станала му известна при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето;
 • Да не нарушава правата на детето,да не накърнява неговото достойнство, както и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност.
 • Да комуникира с всички институции на местно ниво, свързани с грижата за децата-училищни власти,социални служби,инспектор ДПС, МКБППМН към Община Берковица.
 • Да работи по ежемесечен график, утвърден от директора на ЦНСТДБУ/полага нощен труд/
 • Носи пряка отговорност за живота и здравето на настанените деца по време на дежурство.

 

По време на дежурство:

 • Ежедневно да организира храненето и дневния режим на децата;
 • Ежедневно да организира групови и индивидуални занимания с децата;
 • Ежедневно да организира поддържането на личната хигиена на децата както и хигиената на личното им пространство;
 • Да извършва ежедневна дезинфекция на повърхностите, да попълва чек лист, който ежедневно да се предава на социалния работник.
 • Да се грижи за болни деца, като осигурява консултация с лекар при нужда              .
 • Да осъществява по точното предписание от ОПЛ приема на предписаните лекарства на болни деца с час и подпис, да не се дават лекарства без лекарско предписание;
 • При възникнала нужда да оказва спешна долекарска помощ;
 • Да записва в рапортната книга всичко, което се е случило по време на дежурството.
 • Да информира незабавно директора за възникнал инцидент или бягство на дете;
 • Да проверява и записва в специална книга присъствието и отсъствието на децата;
 • Да следи за спазване на дневният режим на децата, излизанията на дете от ЦНСТДБУ да бъде съобразено с възрастовите изискванията в Закона за закрила на детето. При напускане на  центъра дежурния детегледач преценява, има ли риск и ако няма такъв да договори с детето място на пребиваване и час на връщане и прибиране и да му разреши като напише бележка;
 • Да не допуска нерегламентирани контакти с външни лица на територията на ЦНСТДБУ без разрешение от директора.
 • Стриктно да се спазва пропускателния режим и да се записват всички посетители.
 • Да осигурява време и условия за спокоен сън на децата, съобразно тяхната възраст;
 • Подпомага разрешава и предотвратява на конфликти между децата;
 • Да провежда групова и индивидуална работа за развитие на социални умения,за превенция на рисковете,за изграждане на умение за справяне с различни форми на насилие;
 • Да не напуска територията на ЦНСТДБУ и да не оставя децата без надзор;
 • Да провежда индивидуални и групови занимания с децата;
 • Извършва ежедневно проветряване, почистване и дезинфекция на спалните помещения ,общите помещения на първия и втория етаж и санитарните възли в ЦНСТДБУ Берковица и пералното помещение и всички помещения на приземния етаж.
 • Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на съответните длъжностни лица.
 • Изхвърля събраните отпадъци до определените за събиране на сметта места, като съблюдава те да не бъдат разпилявани.
 • Проверява състоянието на спалните помещения за включени нагревателни електроуреди или кранове за вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения.
 • Периодично измива прозорците в спалните помещения, и коридорите и приземния етаж.
 • Ежедневно забърсва, прах и извършва дезинфекция.
 • Пере спалното бельо и дрехите на децата. Простира, глади и сгъва  чистите дрехи;
 • Поставя пердета и се грижи за естетическия вид на всички помещения.
 • Ежедневно проверява децата за паразити и при установяване на такива ги обезпаразитявя.
 • Подържа и повишава системно професионалната си квалификация;
 • Носи отговорност за собствената си безопасност, както и за тази, на децата, които могат да пострадат от неговите действия и бездействия;
 • Отговаря за стопанисването и правилната употреба на предоставените материали,технически средства и недвижима собственост;
 • Да се явява на работа в състояние,което позволява да изпълнява служебните си задължения;

При възложено менторство :

 • Запознава се подробно със случая на детето и приема му;
 • Осъществява наблюдение и прави интервю с детето;
 • Запознава детето по достъпен и разбираем начин с правилата в ЦНСТДБУ;
 • Работи за осъществяване на дейностите по утвърден индивидуален план за грижа;
 • Контролира външния вид и личната хигиена на децата:прическа,нокти,паразити;
 • Периодично осигурява на поверените му деца учебни помагала и хигиенни материали;
 • Осъществява контрол при съхранението на учебниците и учебните помагала;
 • Организира и реализира посещенията на поверените му деца на публични места-сладкарници,заведения за хранене, детски площадки и културни институции, личен лекар;
 • Напомня правилата за движение по пътищата.
 • Проверява бележници, набавян учебници, учебни помагала и следи за правилното им съхранение
 • Провежда индивидуални разговори с децата /менторски разговори/ за проблеми,успехи и вълнения;
 • Обяснява и коментира функциите на институциите в рамките на своята компетентност;
 • Осигурява непрекъснат контрол върху присъствието в училище, изписванията провежда разговори с класен ръководител,преподаватели и персонал за успеха и дисциплината в училище;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора свързани с дейността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:

 • Заявление до Директора на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр.Берковица ул. „Ашиклар“ №7, с професионални мотиви за заемане на длъжността.
 • Документ за самоличност
 • Професионална автобиография.
 • Документ за завършено образование/средно/.
 • Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).
 • Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
 • Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 • Свидетелство за съдимост в срок на валидност .
 • При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават на адрес: гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.

 

Димитринка Иванова

Директор ЦНСТДБУ

Берковица