Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО в ЦОП кв. “Раковица”

Лого Община Берковица

Обява за свободно работно място за длъжността „Социален работник” – 1 щатна бройка в ЦОП кв. Раковица, гр. Берковица. ЦОП кв. Раковица, гр. Берковица обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник” – 1 щ.бр.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
  1.1. Област на дейност – Изготвя индивидуални оценки на потребностите, планове за подкрепа на потребителите на социалните услуги и писмени доклади до ОЗД.
  1.2. Цел на длъжността – Качествено предоставяне на социални услуги на клиентите на Център за обществена подкрепа, кв. Раковица, гр. Берковица.
  1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „бакалавър“.
  1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност от професионално направление „Социални, стопански, правни и хуманитарни науки“
  1.5. Години професионален опит – с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.
  1.6. Допълнителни изисквания – способност за работа с деца и техните семейства според техните специфики; бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с неприемливо поведение; осигуряване на подкрепа и усвояване на основни техники за полагане на грижи за деца в ежедневните дейности; добри комуникативни умения и умения за работа в екип; компютърна грамотност;
 2. Необходими документи за кандидатстване:
  2.1. Заявление за участие (свободна форма);
  2.2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  2.3. Автобиография;
  2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
  2.5.Мотивационно писмо;
 3. Място за подаване на документите:
  Кандидатите подават документите за кандидатстване в Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“, всеки делничен ден от 8:30 до17.00 часа.
  Лице за контакти: Ради Иванов- тел: 0889783989
 4. Срок за подаване на документите –17.03.2023г.- 31.03.2023 г. включително.
 5. Етапи на подбора:
  5.1. Подбор по документи:
  5.2. Събеседване с допуснатите кандидати;
  След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалната услуга.