Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” В ЦОП КВ. РАКОВИЦА, ГР. БЕРКОВИЦА

Община Берковица

ЦОП кв. Раковица, гр. Берковица обявява свободно работно място за длъжността „Социален педагог” – 1 щ. бр.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността
1.1.Област на дейност – Планира, изготвя и провежда груповите програми и индивидуалните занимания. Провежда разнообразни дейности, съобразени с потенциала и индивидуалните особености на потребителите;
1.2.Възлага упражнения и определена работа в съответствие с възможностите, интересите и таланта на децата;
1.3.Участва в изготвянето на индивидуалните оценки и планове за подкрепа на потребителите на социалната услуга;
1.4.Съветва ученици относно образователни въпроси, например като избор на курсове и програми, корекции в училище, бягане от училище, учебни навици и др.;
1.5.Съветва ученици с цел да им се помогне да преодолеят лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на тяхното образование;
1.6.Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „бакалавър“;
1.7.Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност от професионално направление „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, $Начална и предучилищна педагогика“, „Педагогика на обучението по…..“ или друга подходяща специалност от хуманитарни или социални науки с педагогическа правоспособност;
1.8.Години професионален опит – опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.
2.Допълнителни изисквания
-Позитивна нагласа за работа с деца и семейства в риск, практически опит в работата с уязвими деца и семейства ли в изпълнението на програми в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка, или социалното включване на деца и семейства в риск;
-Да познават нормативната уредба в областта на закрила на детето, социалните услуги за деца и семейства;
-Да бъдат мотивирани за работа с различни уязвими групи;
3.Необходими документи за кандидатстване
3.1.Заявление за участие (свободна форма);
3.2.Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация /копие от диплом за завършено образование/;
3.3.Автобиография;
3.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /копие от трудова книжка/;
3.5.Мотивационно писмо;
4.Място за подаване на документите
Кандидатите подават документите за кандидатстване в Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“, всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.
Лице за контакт: Юлия Евгениева – тел: 0888 84 2626
5.Срок за подаване на документите – 02.06.2022 г.- 10.06.2022 г. включително.
6.Етапи на подбора
6.1.Подбор по документи:
6.2.Събеседване с допуснатите кандидати;
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.