Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦОП – КВ. РАКОВИЦА

Лого - Община Берковица

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” – 2 щатни бройки в ЦОП – кв. Раковица, гр. Берковица

ЦОП кв. Раковица, гр. Берковица обявява свободни работни места за длъжността „Социален работник” – 2 щ.бр.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността
  1.1. Област на дейност – Изготвя индивидуални оценки на потребностите, планове за подкрепа на потребителите на социалните услуги и писмени доклади до ОЗД;
  1.2. Цел на длъжността – Качествено предоставяне на социални услуги на клиентите на Център за обществена подкрепа, кв. Раковица, гр. Берковица;
  1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „бакалавър“;
  1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност от професионално направление „Социални, стопански, правни и хуманитарни науки“;
  1.5. Години професионален опит – с предимство ще се считат кандидати с опит в областта;
  1.6. Допълнителни изисквания – позитивна нагласа за работа с деца и семейства в риск,
  умения за работа в екип, компютърна грамотност.
 2. Необходими документи за кандидатстване
  2.1. Заявление за участие (свободна форма);
  2.2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  2.3. Автобиография;
  2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
  2.5. Мотивационно писмо.
 3. Място за подаване на документите
  Кандидатите подават документите за кандидатстване в Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“, всеки делничен ден от 8:30 до 17.00 часа.
  Лице за контакт: Юлия Евгениева – тел: 0888842626
 4. Срок за подаване на документите -22.07.2022 г. – 05.08.2022 г. включително.
 5. Етапи на подбора
  5.1. Подбор по документи;
  5.2. Събеседване с допуснатите кандидати;
  След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалната услуга.