Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦОП – КВ. РАКОВИЦА

Лого - Община Берковица

ЦОП – кв. Раковица, гр. Берковица обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник” – 1 щ.бр.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
  1.1.Област на дейност – Изготвя индивидуални оценки на потребностите, планове за подкрепа на потребителите на социалните услуги и писмени доклади до ОЗД;
  1.2.Цел на длъжността – Качествено предоставяне на социални услуги на клиентите на Център за обществена подкрепа, кв. Раковица, гр. Берковица;
  1.3.Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „бакалавър“;
  1.4.Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност от професионално направление „Социални, стопански, правни и хуманитарни науки“;
  1.5.Години професионален опит – с предимство ще се считат кандидати с опит в областта;
  1.6.Допълнителни изисквания – способност за работа с деца и техните семейства според техните специфики, бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с неприемливо поведение, осигуряване на подкрепа и усвояване на основни техники за полагане на грижи за деца в ежедневните дейности, добри комуникативни умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност.
 2. Необходими документи за кандидатстване:
  2.1.Заявление за участие (свободна форма);
  2.2.Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  2.3.Автобиография;
  2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
  2.5.Мотивационно писмо;
 3. Място за подаване на документите:
  Кандидатите подават документите за кандидатстване в Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“, всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 часа.
  Лице за контакт: Юлия Евгениева – тел: 0888842626
 4. Срок за подаване на документите – 15.08.2022 г. – 01.09.2022 г. включително.
 5. Етапи на подбора:
  5.1.Подбор по документи;
  5.2.Събеседване с допуснатите кандидати.
  След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалната услуга.