Обяви

ОБЯВА ЗА ТЪРГ НА МПС

Лого Община Берковица

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ ХРИСТО БОТЕВ“, гр. БЕРКОВИЦА
3500 Берковица, обл. Монтана, ул. „Ашиклар“ № 22, тел: 0876794414

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
„ХРИСТО БОТЕВ“, гр. БЕРКОВИЦА

На основание чл. 259 , ал. 1 от ЗПУО, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1-4, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1290 от Протокол №62/22.12.2022 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № 155/05.05.2023 г. на директора на „Христо Ботев“, гр. Берковица

ОБЯВЯВА

1.Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства (МПС) – общинска собственост, представляващи:

1.Лек автомобил, марка-модел „Форд транзит Д“, рег.№ ОВ9918ВА

2.Рег. № ОВ 9918 ВА
3.Марка ФОРД
4.Модел Тразит Д
5.Дата на първа регистрация: 21.11.2007 г.
6.№ шаси WF0SXXTTFS7T35178
7.Брой оси: Две
8.Двигател № 7T35178
9.Места: 7+1

 1. Гориво: Дизел
  11.Видимо техническо състояние: Добро техническо състояние. Липса на детайли и агрегати не са забелязани. Гуми годни за движение , частично корозирало купе. Пробег – около 280 000 км.

Начална продажна цена в размер на 7671.00 лева. /Седем хиляди шестстотин седемдесет и един лева/.

 1. Автобус, ФОРД ТРАНЗИТ, рег. № М 6485 АН
  Рег. номер М 6485 АН
  Марка ФОРД
  Модел ТРАНЗИТ
  Дата на първа регистрация 01.03.2003 г.
  № шаси WF0PXXBDFP2M44544
  Брой оси Две
  Двигател (ДВГ) 2M44544
  Места 12+1
  Гориво: Дизел

Видимо техническо състояние: Добро техническо състояние. Акумулатор за смяна, липси на детайли и агрегати не са забелязани. Гуми негодни, частично корозирало купе. Пробег около 240 000 км. Десен волан.
Начална продажна цена в размер на 4095.00 лева. / Четири хиляди и деветдесет и пет лева.

 1. Публичният търг ще се проведе на 26.05.2023 г. в стаята на Директора на ЦСОП – Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

За позиция 1.1. от 13:00 ч.
За позиция 1.2. от 13:30 ч.

 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена, определен с Решение № 1290 от Протокол № 62/22.12.2022 г. на Общински съвет – Берковица както следва:

За позиция 1.1. – 767,10 лв.
За позиция 1.2. – 409.50 лв.

 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на ЦСОП – Берковица в ОББ клон Берковица,
  BIC код на банката: UBBSBGSF
  IBAN: BG44UBBS80023108970910
  или в брой в стаята на касиера, сградата на ЦСОП-Берковица, ул. „Ашиклар” №22.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1290/22.12.2022 г. на ОбС за Лек автомобил, марка-модел „ФОРД ТРАЗИТ Д“, рег. № ОВ9918 ВА-7671,00 лв. и Решение № 1290/22.12.2022 г. на ОбС за АВТОБУС ФОРД ТРАНЗИТ, рег. № М 6485 АН-4095,00 лв.
 3. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от ЦСОП – Берковица по 232.57лв. (Двеста тридесет и два лева и /57/ стотинки) за всяка позиция отделно в касата на ЦСОП – Берковица всеки работен ден до 14:00 часа на 25.05.2023 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимата вещ (МПС) и се запознаят с вида, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от 5 члена.
 4. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за специална образователна подкрепа „Христо Ботев“ – Берковица, адрес: гр. Берковица, ул. „Ашиклар” № 22, , всеки работен ден до 14:00 часа на 25.05.2023 г.
 5. Информация за МПС – обекти на търга е изложена на информационното табло в сградата на Центъра за специална образователна подкрепа – Берковица и на
  web site: https://www.berkovitsa.bg/.
 6. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 02.06.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 14.00 часа на 01.06.2023 г.. ЦСОП „Христо Ботев“ гр. Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ЙОАНА ЕЗЕКИЕВА
Директор ЦСОП – Берковица

Изготвил
Виолина Вакова, счетоводител