Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

0001Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., ще осъществи подбор на персонал за предоставяне на социални услуги в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, за 2 позиции, както следва:

  • Логопед – 1 щ.бр.
  • Кинезитерапевт/рехабилитатор – 1 щ.бр.

Изискванията за съответните длъжности, основни функции и задължения са подробно описани в прикачената по-долу ОБЯВА.

Провеждането на подбора ще премине в два етапа – подбор по документи и интервю с одобрените по документи кандидати.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография/ CV (по образец);
  • Копие от документи за придобита образователна степен(диплама за завършено образование);
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка и/или договори)
  • Декларация от лицето за неговото гражданство, за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност (по образец);
  • Други документи за квалификация (сертификати, дипломи и други).

Начин и срокове за кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в деловодството на Община Берковица (Центъра за административно обслужване – партер), пл. „Йордан Радичков” №4  до 17:00 ч. на 29.07.2021 г.

Кандидатите за участие ще бъдат оценявани по утвърдена процедура за провеждане на подбор на персонал на „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, утвърдена от Кмета на Община Берковица.

Проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

ОБЯВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ