Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура за подбор на персонал в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, за 2 свободни позиции:
• Логопед – 1 щ.бр.
• Педагог – 1 щ.бр.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. За длъжността „ЛОГОПЕД” (1 щатна бройка) се изисква:
  • Образование – висше, бакалавър;
  • Специалност – „Логопедия”;
  • Професионален опит – 1 год.;
  • Добра компютърна грамотност;
  • Допълнителните квалификации, стаж и опит са предимство;
  Логопедът ще провежда говорно-речева рехабилитация, корекция на неправилно произнасяни фонеми и др. Консултира деца, младежи и техните семейства и близки.
 2. За длъжността „ПЕДАГОГ” (1 щатна бройки) се изисква:
  • Образование – висше, бакалавър;
  • Професионално направление – „Педагогика”, „Педагогика на обучението по ……”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”
  • Професионален опит – 1 год.;
  • Добра компютърна грамотност;
  • Допълнителните квалификации, стаж и опит са предимство;
  Педагогът ще планира, организира и изпълнява груповите програми и индивидуалните занимания. Провежда разнообразни дейности, съобразени с потенциала и индивидуалните особености на потребителите.
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
  • Заявление (по образец);
  • Автобиография / CV (по образец);
  • Копие от документи за придобита образователна степен (диплома за завършено образование);
  • Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова книжка и/или договори);
  • Декларация от лицето за неговото гражданство, за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност (по образец);
  • Други документи за квалификация (сертификати, дипломи и други).
  НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
  Кандидатите следва да подадат необходимите документи в деловодството на Община Берковица (Център за административно обслужване – партер), пл. „Йордан Радичков” №4 до 17:00 ч. на 13.12.2021 г.
  НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
  1.Подбор по документи
  2.Интервю с одобрените по документи кандидати
  Кандидатите за участие ще бъдат оценявани по разработена процедура за провеждане на подбор на персонал на „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, утвърдена от Кмета на Община Берковица.
  Проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Необходимите документи за участие може да изтеглите от тук: