Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

0001Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., обявява процедура за подбор на персонал в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, за 2 свободни позиции, както следва:

  • Кинезитерапевт/рехабилитатор – 1 щ.бр.
  • Медицинска сестра – 1 щ.бр.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИКАЧЕНАТА ПО-ДОЛУ „ОБЯВА”.

Провеждането на подбора ще премине в два етапа – подбор по документи и интервю с одобрените по документи кандидати.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография/ CV (по образец);
  • Копие от документи за придобита образователна степен (диплама за завършено образование);
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка и/или договори)
  • Декларация от лицето за неговото гражданство, за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност (по образец);
  • Други документи за квалификация (сертификати, дипломи и други).

НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:                    

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в деловодството на Община Берковица (Центъра за административно обслужване – партер), пл. „Йордан Радичков” №4  до 17:00 ч. на 02.10.2020 г.

Кандидатите за участие ще бъдат оценявани по разработена процедура за провеждане на подбор на персонал на „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, утвърдена от Кмета на Община Берковица.

Проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” е със срок на изпълнение от три години, и се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

ОБЯВА

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ