Обяви

ОБЯВА – ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 523 от Протокол № 22/12.04.2013 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-733/18.11.2013г. на Кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана за стопанската 2013-2014 година за отглеждане на едногодишни полски култури и за ползване на ливади. Търгът ще се проведе на 28.11.2013 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица (заседателна зала, етаж 1) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:
 1.1. За землище град Берковица 09,00 часа;
 1.2. За землище село Костенци от 09,15 часа. 

2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по община, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем), срок за предоставяне, начална тръжна цена в списък (приложение 1), което е неразделна част от обявлението.
3. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списък (приложение 1) по т. 2.
4. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени с Решение № 523/12.04.2013 г. на Общински съвет – Берковица, във връзка със заповед  № РД 46-107/06.03.2013г. на Министъра на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 32 от 02 април 2013 г.) и съгласно чл. 46, ал. 4, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Размерът на депозита за участие в търга е както следва:
 4.1. за отглеждане на едногодишни полски култури – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;
 4.2.  за ползване на ливади – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.
5.  Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,
BIC код на банката: UNCRBGSF.
IBAN: BG13UNCR70003301006351
или в стая 110-каса в сградата на ОбА-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
6. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 11,65 лева (единадесет лева шестдесет и пет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 27.11.2013 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 27.11.2013 г..
8. Информация за земите – обект на търга на съответната община, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица, както и на web site: https://www.berkovitsa.bg
9.  При непровеждане на обявения публичен търг  ще бъде проведен втори публичен търг на 05.12.2013 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 04.12.2013 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.