Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 и чл. 26а от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковица, чл. 38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Берковица и Решение № 1367 от Протокол № 68/24.03.2023 г. на Общински съвет – Берковица и във връзка със заповед № РД-15-240/19.04.2023 год. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1. За продажба на дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша и върба/ на склад в двора на ОбМ „Комунални дейности“ гр. Берковица, добита при почистване на общински имот с идентификатор: 05654.70.39 (пасище) в землището на с. Боровци, Община Берковица, както следва:
  Добитата дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша и върба /– 58 пр. м³ (9 пр. м³ върба и 49 пр. м³ елша), намиращи се в двора на Об М „Комунални дейности“ гр. Берковица при обща цена 2552,70 (две хиляди петстотин петдесет и два) лв. без вкл. ДДС или 3062,40 (три хиляди шейсет и два лева и четиридесет стотинки) лв. с вкл. ДДС
  Цените са на основание доклад за определяне на базисните цени на дървесина, изготвен от лицензиран лесовъд – инж. Гергин Илиев Георгиев.
  Продажната цена (лв./ пр. м³ без ДДС и със ДДС ) на предлаганото количество дървесина е както следва:
  Елша – 44 лв. за пр. м³ без включено ДДС или 52,80 с вкл. ДДС
  Върба – 44 лв. за пр. м³ без включено ДДС или 52,80 с вкл. ДДС
  Разходите за товаренето и транспортиране на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

Търгът ще се проведе на 10.05.2023 г. от 10,30 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
 2. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена – 255,27 (двеста петдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки) лв.
 3. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА)
  BIC код на банката: UNCRBGSF
  IBAN: BG13UNCR70003301006351
  или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
 4. Утвърдени са тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 2, стая 213, срещу заплащане на тръжни книжа в размер на 427,24 (`четиристотин двадесет и седем лева и двадесет и четири стотинки ) лева с включено ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17,00 часа на 02.05.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на дървесината и се запознаят с нейните характеристики и действителното и състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 5. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАO) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 09.05.2023 г.
 6. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www. berkovitsa.bg/.
 7. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 17.05.2023 г. от 10,30 ч. при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 16.05.2023 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.