Обяви

ОБЯВА – ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 2 и чл. 46, ал. 1, 2, 3, 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-734/18.11.2013г. на Кмета на Община Берковица
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем  на помещения – частна общинска собственост, находящи се в сграда „Битовка“, УПИ ХVІІІ, кв. 17 по плана на село Бързия, община Берковица, с предназначение за търговска дейност, за срок от 10-десет години. Обект на търга са:
1.1. Помещение № 1 – с площ от 27 кв.м., при първоначална месечна наемна цена в размер на 54,00 лева /петдесет и четири лева/  без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
1.2. Помещение № 2 – с площ от 24 кв.м., при първоначална месечна наемна цена в размер на 48,00 лева /четиридесет и осем лева/  без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
2. Публичният търг ще се проведе на 28.11.2013 г. от 10,00 часа в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем:
•  За обект 1.1. –  324,00 лв. (триста двадесет и четири лева) без ДДС;
•  За обект 1.2. –  288,00лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС.
5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,
BIC код на банката: UNCRBGSF
IBAN: BG13UNCR70003301006351
или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
6. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки обект (1.1. и 1.2.) на търга тръжни книжа в размер на 44.00 лева (четиридесет и четири лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 27.11.2013 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 27.11.2013 г..
8. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица, както и на web site: https://www.berkovitsa.bg
9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 05.12.2013 г. от 10,00 часа, при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 04.12.2013 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.