Обяви

ОБЯВА

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Сдружение Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч обявява свободно работно място за следната длъжност: Изпълнителен директор на Сдружение „ Местна инициативна група – Берковица и Годеч”

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: Висше; Образователноквалификационна степен: Магистър;


            Професионални изисквания:

 • Общ професионален стаж най-малко 5 години;
 • Наличие на управленски опит най-малко 2 години (”управленски опит” е опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хил.лв.) ;
 • Наличие на опит в реализирането на проекти (минимум 2 проекта);
 • Отлична компютърна грамотност;

  Специфични изисквания:

 

 • Да притежава познания в областта на разработването, управлението и мониторирането на проектите;
 • Да познава отлично ПРСР, Подходът ЛИДЕР и техните изисквания;
 • Да притежава знания, необходими за реализацията на Стратегията за местно развитие;
 • Да познава всички процедури за подаване, оценяване, финансиране и реализация на проектите по мерките, залегнали в СМР;
 • Да знае и борави с проектната документация и изискванията към нейното разработване;
 • Да умее да комуникира и поддържа добри контакти с потенциалните и реалните изпълнители на мерките от СМР;
 • Да е запознат с комуникацията необходима за създаване и поддържане на връзката между партниращите си организации в националната и международната селска мрежа;
 • Да притежава способност за създаване и сплотяване на колектив, умение за работа в екип;
 • Да проявява бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности;
 • Да притежава и показва при изпълнение на задачите си управленски, комуникационни и организаторски умения;

                       

 

                        Кандидатите да представят следните документи:

 

 1. Писмено заявление в свободен текст;
 2. Автобиография ( европейски формат – CV );
 3. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния и управленския опит;
 5. Сертификати и референции;

    

     Предвидено трудово възнаграждение за длъжността:

 

       Предвиденото брутно трудово възнаграждение, включващо основна работна заплата и евентуално допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит /клас/   е 1475,00 лв.  /словом: хиляда четиристотин седемдесет и пет лева/.

 

                        Място и срок за подаване на документите:

 

 1. Документите се подават в офиса на Сдружение „ МИГ – Берковица и Годеч” на адрес: гр. Берковица пл. „Йордан Радичков” № 4 стая 116;
 2. Срок за подаване на документите: 18.09.2012 г. до 17:00 часа;

 

 С одобрените по документи кандидати Управителният Съвет  на „МИГ – Берковица и Годеч” ще проведе събеседване.

С избраният кандидат ще бъде сключен трудов договор за неопределено време.

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар