Актуални Новини, Новини

ОБЯВА

Лого Община Берковица

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., обявява процедура за подбор на персонал в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” за длъжност Медицинска сестра – 1 щ. бр.

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. За длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” (1 щатна бройка) се изисква:

• Образование – професионален бакалавър, бакалавър;

• Специалност – „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”;

• Професионален опит – 1 год.;

• Допълнителните квалификации, стаж и опит са предимство.

Медицинска сестра ще полага необходимите медицински грижи, индивидуално обслужване и ще следи за здравословното хранене и състояние на потребителите.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография/ CV (по образец);
  • Копие от документи за придобита образователна степен (диплама за завършено образование);
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка и/или договори)
  • Декларация от лицето за неговото гражданство, за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност (по образец);
  • Други документи за квалификация (сертификати, дипломи и други).

III. НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:             

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в деловодството на Община Берковица (Центъра за административно обслужване – партер), пл. „Йордан Радичков” №4  до 17:00 ч. на 07.06.2023 г.

Документи от кандидати, подадени след изтичане на обявения за прием срок няма да бъдат разглеждани.

IV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът ще се осъществи на два етапа:

  1. Подбор по документи
  2. Интервю с одобрените по документи кандидати

Кандидатите за участие ще бъдат оценявани по утвърдената от кмета на Община Берковица Процедура за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.