Обяви

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 400                    

            На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 1 и чл. 46, ал. 1, 2, 3, 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 342 от Протокол № 15/26.09.2012 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-565/19.11.2012 г. на Кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 


за отдаване под наем на следните части от имоти публична общинска собственост за поставяне на кафе автомати описани, както следва:

1.1. В сградата на община Берковица, на III етаж, в УПИ IV, пл. № 919, кв. 77 по плана на град Берковица – 1 бр. кафе автомат, с площ от 1 кв.м;

1.2. На партера на сграда на дом за стари хора, в УПИ I, кв. 70 по плана на град Берковица – 1 бр. кафе автомат, с площ от 1 кв.м.;

1.3.Във фоайето непосредствено до главния вход на сградата на II ОУ „Христо Смирненски” – Берковица, сграда с идентификатор 03928.513.149.1, която е разположена в ПИ с идентификатор 03928.513.149 по кадастралната карта на Берковица – 1 бр. кафе автомат, с площ от 1 кв.м.;

1.4. Във фоайето на сградата на спортна зала, в УПИ I, кв. 153 по плана на град Берковица, сграда с идентификатор 03928.512.250.1, която е разположена в ПИ с идентификатор 03928.512.250 по кадастралната карта на Берковица – 1 бр. кафе автомат, с площ от 1 кв.м.

Поставянето на кафе автоматите е по реда на чл. 56 от ЗУТ, за срок от 10-десет година, при първоначална месечна наемна цена в размер на 80,00 лева /осемдесет лева/ без ДДС за 1 кв.м. за 1-един брой кафе автомат. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 04.12.2012 г. от 10,00 часа в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.

4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем – 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева) без ДДС за всяка отделна позиция (от 1.1. до 1.4., за 1-един броя кафе автомат).

5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

6. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всяка отделна позиция (от 1.1. до 1.4., за 1-един броя кафе автомат) –  обекта на търга тръжни книжа в размер на 50,00 лева (петдесет лева) с ДДС  в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 03.12.2012 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 03.12.2012 г..

8. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица  и на web site: https://berkovitsa.com/.

9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 11.12.2012 г. от 10,00 часа, при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 10.12.2012 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица

 

Вашият коментар